Thông tin trên được Th trưởng B Y tế Nguyn Thanh Long chia s ti Hi tho M đu và Xây dng kế hoch trin khai D án “Lng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thc cho tr em và nhóm có nguy cơ ti Vit Nam”, do B Y tế và các cơ quan Liên hp quc ti Vit Nam t chc ngày 05/10, ti Hà Ni.

Theo báo cáo ca B Y tế, hin Vit Nam được coi là mt trong nhng nước đi đu trong khu vc v đm bo an ninh lương thc. Sau hơn 20 năm kiên trì thc hin chính sách an ninh lương thc, Vit Nam đã gim được t l người thiếu đói t 48,3% (31,3 triu người) năm 1992, xung còn 5,8% (5,2 triu người) năm 2014.

Th trưởng Nguyn Thanh Long cho rng, mc dù Vit Nam được ghi nhn đt nhiu thành tu trong thc hin các Mc tiêu Phát trin thiên niên k, nhưng tình trng suy dinh dưỡng tr em dưới 05 tui, đc bit là suy dinh dưỡng thp còi vn là mt thách thc ln đi vi ngành Y tế. Theo Vin Dinh dưỡng năm 2014, có gn 25% tr em dưới 05 tui b thp còi và 14,5% tr em b nh cân.

Đc bit, hin Vit Nam đang phi đương đu vi gánh nng kép v dinh dưỡng. Chng hn: Tình trng thiếu dinh dưỡng tr em và bà m vi t l tương đi cao, nht là các vùng sâu, xa và nhng vùng hay gp thiên tai. Nhiu tr tha cân - béo phì, ri lon chuyn hóa cũng đang gia tăng rt nhanh, nht là các vùng đô th.

Do đó, đ nâng cao chế đ dinh dưỡng cho người Vit Nam, đm bo an ninh lương thc cho người dân, khi đng D án này là cng c cam kết ca Vit Nam đi vi vic thc hin Mc tiêu Phát trin bn vng.

D án này bao gm hai phn: Hp tác an ninh lương thc (B Nông nghip và Phát trin nông thôn thc hin) và Hp phn Dinh dưỡng lng ghép (B Y tế thc hin).

Bà Pratibha Mehta, Điu phi viên thường trú ca Liên hp quc ti Vit Nam cho rng, bn cơ quan thuc Liên hp quc gm: FAO, UNICEF, WHO và UN Women s cùng hp tác thc hin D án này. D án s hướng ti các nhóm dân tc chu nhiu thit thòi nht, nhng người sng trong nghèo kh, c gng thu hp s bt bình đng, nhm ci thin tình trng dinh dưỡng cho hơn 36 triu ph n trong đ tui sinh sn; 7,1 triu tr em trai và gái dưới 5 tui Vit Nam.

H tr ca D án s tp trung vào 2 tnh có t l h nghèo cao là: Lào Cai và Ninh Thun, đ thu thp s liu và bng chng v nhng thay đi trong chính sách quc gia, nhân rng các mô hình lng ghép, phát trin bn vng dinh dưỡng và an ninh lương thc. D án cũng s t chc tp hun nâng cao năng lc cho cán b các cơ quan, t chc và các nhà hoch đnh chính sách chu trách nhim xây dng và thc thi các D án dinh dưỡng và an ninh lương thc.

“Tôi tin tưởng rng nhng h tr ca D án này s góp phn thiết thc vào vic ci thin tình trng sc khe, dinh dưỡng ca bà m và tr em Vit Nam, góp phn thc hin các ch trương, chính sách ca Nhà nước Vit Nam, đc bit là vic đm bo duy trì bn vng các Mc tiêu phát trin Thiên niên k, hướng ti thc hin các Mc tiêu phát trin bn vng mà Liên hp quc va thông qua”, Th trưởng Nguyn Thanh Long, nhn đnh.