Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), mã cổ phiếu HCM niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021. Theo đó, trong kỳ Công ty đạt doanh thu 957 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 279 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 86% và 63% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến khả quan.

Chứng khoán HSC ghi nhận lãi tăng đột biến trong năm 2021
Kết quả kinh doanh năm 2021 theo công khai của HSC. Nguồn: HSC

Kết quả tích cực trên đã giúp cho cả năm 2021, HSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.368 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.147 tỷ đồng, lần lượt tăng 112% và 116% so với năm 2020. Với kết quả này, HSC vượt 26% về doanh thu và 19% về lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Chứng khoán HSC ghi nhận lãi tăng đột biến trong năm 2021
Câu trúc doanh thu năm 2021 của HSC. Nguồn: HSC

Lợi nhuận trong năm qua tăng mạnh nhờ 3 mảng kinh doanh trụ cột gồm: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, qua đó đóng góp tới 98% tổng doanh thu thuần của HSC trong năm 2021. Cụ thể, doanh thu phí môi giới chiếm 41% tổng doanh thu của HSC, đạt hơn 1.390 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2020. Còn doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2020 và đóng góp 35% vào tổng doanh thu HSC. Trong khi đó, hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 722 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu của Công ty.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty trong năm 2021 đạt 3.760 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) đạt 23,8%./.