Theo kết quả kinh doanh quý II/2022, mà Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), mã cổ phiếu HCM niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố, trong kỳ, HSC đạt hơn 779 tỷ đồng doanh thu, 279,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 283 tỷ đồng). Ngoài lý do chi phí hoạt động tăng, doanh thu môi giới giảm là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trong quý II/2022 của HSC giảm so với cùng kỳ năm trước.

HSC: lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 suy giảm
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (nguồn: HSC)

Hiệu quả kinh doanh suy giảm trong quý II/2022 đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HSC đạt hơn 1.633 tỷ đồng doanh thu thuần, 562 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 7% so với cùng kỳ năm trước).

HSC: lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 suy giảm
Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 (nguồn: HSC)

Theo HSC, 3 mảng kinh doanh gồm: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 96% tổng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, doanh thu phí môi giới chiếm 32% tổng doanh thu, đạt 519 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 43% tổng doanh thu. Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 354 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và đóng góp 21% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm nay của HSC

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.229 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROAA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) lần lượt đạt 2,6% và 7,4%./.