Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 715/QĐ-XPHC, ngày 23/9/2022 về xử phạt vi phạm Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí, 18 Láng Hạ, Hà Nội) do vi phạm hàng loạt quy định về thị trường chứng khoán. Theo đó, Công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng, do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Tuy PVFI đã đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 01/01/2016, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán.

Cùng với bị phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc PVFI nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam bị phạt 420 triệu đồng
Do vi phạm hàng loạt quy định về thị trường chứng khoán, nên Công ty Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam bị phạt 420 triệu đồng

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn phạt PVFI 70 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 4/2014; Báo cáo tài chính các quý 1,2,3,4 năm 2015; Báo cáo tài chính quý 1/2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm của 2015, 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty còn công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về: Báo cáo tài chính các quý 2,3,4 năm 2017; Báo cáo tài chính các quý 1, 2, 3, 4 năm 2018; Báo cáo tài chính các quý 2, 4 năm 2020; Báo cáo tài chính các quý 1, 2, 3 năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2017, 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2017, 2018; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội; thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. /.