Theo dự thảo, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ.

Đề xuất Cục Hàng không Việt Nam cấp, hủy Giấy phép kinh doanh cảng hàng không
Cục Hàng không Việt Nam cấp, hủy Giấy phép kinh doanh cảng hàng không

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người đề nghị; trường hợp không cấp Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Đối với Giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung, theo dự thảo, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người đề nghị; trường hợp không cấp lại Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do. Đối với Giấy phép cấp lại do bị mất, hỏng: thời hạn này là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Cùng với đó, Dự thảo cũng quy định, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây: Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép; vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng; chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp; vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không, điều kiện kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép.

Ngoài ra, Dự thảo cũng nêu rõ, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép, nêu rõ lý do, thời điểm hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép. Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không phải chấm dứt ngay việc kinh doanh cảng hàng không theo quyết định đã được ban hành./.