Đề xuất sửa đổi văn bản sử dụng trong đăng ký DN theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
Thực tiễn thi hành cho thấy, một số văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT cần được nghiên cứu, sửa đổi. Ảnh minh họa

Nhằm quy định chi tiết một số nội dung được giao tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT đã bãi bỏ 6 biểu mẫu của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT liên quan đến các thủ tục đối với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ và danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh; bổ sung 19 biểu mẫu mới; sửa đổi chi tiết một số biểu mẫu và thêm các ghi chú hướng dẫn việc kê khai ở các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Có thể nói, hệ thống văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT được hoàn thiện và đã đáp ứng 3 mục tiêu chính, cụ thể là: (i) Giảm tải thủ tục, thông tin mà doanh nghiệp phải kê khai, như: tích hợp liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; (ii) Tăng cường rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo tính pháp lý và thống nhất trên phạm vi toàn quốc về thông tin lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; (iii) Đảm bảo sự thuận lợi, hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện thủ tục đăng ký của doanh nghiệp, cũng như nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, quản lý doanh nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước trong suốt quá trình từ lúc thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy, một số văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT cần được nghiên cứu, sửa đổi để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan, cụ thể:

Cần mẫu hóa Nghị quyết/Quyết định, Biên bản họp của doanh nghiệp

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, nhiều thủ tục đăng ký doanh nghiệp, như: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tên doanh nghiệp… yêu cầu thành phần hồ sơ phải có Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp của người có thẩm quyền trong doanh nghiệp ban hành theo quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đề nghị xem xét mẫu hóa Nghị quyết/Quyết định, Biên bản họp của doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Một số sửa đổi trong các phụ lục

Phụ lục II-1

Thứ nhất, đề nghị bỏ yêu cầu kê khai thông tin về giám đốc/tổng giám đốc trong phần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế do hiện nay, không có quy định yêu cầu doanh nghiệp thông báo thông tin về giám đốc/tổng giám đốc với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, đề nghị bổ sung ô vuông để tích chọn trước nội dung “Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”, do trên thực tế, có những trường hợp thông báo thay đổi không bắt buộc phải công bố theo quy định Điều 32, Luật Doanh nghiệp (như: thay đổi người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH là tổ chức/cổ đông là tổ chức nước ngoài, thay đổi thông tin đăng ký thuế).

Phụ lục II-3

Đề nghị xem xét bổ sung nội dung ghi chú “Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại” theo quy định tại Khoản 3, Điều 80 - Nghị định số 01/2021/NĐ-CP do trên thực tế, vẫn xảy ra trường hợp cá nhân được tặng cho/được thừa kế và mua doanh nghiệp đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân/chủ hộ kinh doanh khác.

Phụ lục II-19

Đề nghị sửa nội dung ghi chú thành “Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo” để phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 66, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Phụ lục V-21

Theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 75, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó. Tuy nhiên, theo nội dung Quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh quy định tại Phụ lục V-21, trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ bị hủy. Do vậy, cần sửa đổi về cách diễn đạt tại Phụ lục V-21 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT để phù hợp, thống nhất với quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 75, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP./.