Báo cáo ca EuroCham cho biết, nhìn chung, tình hình kinh doanh ca các doanh nghip châu Âu trong quý va ri được nhn đnh tt. 66,7% s doanh nghip phn hi "rt tt" và "tt", và ch có 12,5% phn hi "không tt" và "rt xu" khi được kho sát đánh giá tình hình kinh doanh quý va qua.

Ngoài ra, nói v trin vng kinh doanh ca doanh nghip mình trong quý III/2016, các doanh nghip châu Âu đu lc quan vi 9,4% ca phn hi "rt tt" và 54,2% đánh giá "tt".

Có 43,8% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phản hồi sẽ tăng cường đầu tư

Khi các doanh nghip đu cho rng, s n đnh kinh tế vĩ mô có kh năng s tiếp tc, vi 56,3% phn hi "n đnh và ci thin” và ch có 9,4% doanh nghip tham gia kho sát d đoán kinh tế vĩ mô s suy gim. Kho sát này được được thc hin trước thi đim din ra cuc trưng cu dân ý ca Anh v vic tiếp tc là thành viên hay ri khi EU (ngày 23/06), do đó kết qu kho sát không liên quan đến s kin này.

EuroCham cũng cho biết, khong 49% doanh nghip thuc hip hi này d đoán s lượng đơn đt hàng hoc doanh thu ca h s tăng nh trong quý tiếp theo. 15,6% trong s đó thm chí còn lc quan hơn, mong đi mt s gia tăng đáng k trong doanh thu trong quý tiếp theo.

Do đó, khi được hi v kế hoch đu tư và phát trin s lượng nhân s, phn hi cũng rt tích cc, nht quán vi phn hi v doanh thu và s lượng đơn hàng. C th, 43,8% doanh nghip phn hi rng h s tăng cường đu tư, trong khi 43,7% d đnh tăng s lượng nhân viên.

T l rt thp s doanh nghip cho biết s gim s lượng nhân viên (4,1%) và 50% s duy trì mc hin ti. Kết qu này cũng tương t đi vi câu hi kho sát v kế hoch đu tư, khi 40,6% doanh nghip phn hi s duy trì mc đu tư hin ti cho quý tiếp theo.

Theo nhn đnh ca ông Michael Behrens Ch tch EuroCham, các kết qu cho Quý II/2016 cho thy, kỳ vng tích cc cho tương lai gn và s hài lòng tương quan vi tình hình hin nay. Doanh nghip thành viên EuroCham duy trì quan đim tích cc đi vi th trường Vit Nam và các hot đng kinh doanh trong nước, do đó kết qu ln này không khác vi các kho sát trước đây. Đây là mt du hiu tt cho vic thc hin Hip đnh T do Thương mi Vit Nam - EU được mong đi s thúc đy mnh m hot đng kinh doanh và đu tư ca các doanh nghip châu Âu./.