Doanh nghip ngày càng li ti hóa

Theo Báo cáo thường niên doanh nghip 2015 được Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) công b ngày 13/04/2016, trong năm giai đon 2007-2015, c nước đã có gn 692 nghìn doanh nghip thành lp mi, nâng tng s doanh nghip đã đăng ký lên khong 941 nghìn doanh nghip. Tính đến hết ngày 31/12/2015, Vit Nam có khong gn 513 nghìn doanh nghip đang hot đng, khong 428 nghìn doanh nghip ngng hot đng hoc gii th (chiếm 45,5%), trong đó s doanh nghip đã gii th là khong 117 nghìn doanh nghip (chiếm 12,5%).

Trong năm 2015, c nước có 94.754 doanh nghip thành lp mi vi tng vn đăng ký là 601,5 nghìn t đng, tăng 26,6% v s doanh nghip và tăng 39,1% v s vn đăng ký so vi năm 2014. Tuy nhiên, s doanh nghip buc phi gii th và tm ngng hot đng ca c nước cũng lên đến 80.858 doanh nghip, trong đó phn ln là các doanh nghip có quy mô vn dưới 10 t đng.

Như vy, có th thy dù s lượng doanh nghip thành lp mi vn cao hơn s doanh nghip gii th, ngng hot đng, nhưng khong cách này ngày càng thu hp cho thy s khó khăn ca doanh nghip.

Bên cnh đó, Báo cáo cũng cho thy, các doanh nghip Vit Nam đang dch chuyn theo hướng quy mô ngày càng nh li. Lao đng bình quân trong doanh nghip đã gim t 49 lao đng năm 2007 xung ch còn 29 lao đng năm 2015. Trong đó, doanh nghip tư nhân gim t 27 lao đng năm 2007 xung 18 lao đng năm 2015.

Điu đáng lo ngi hơn c là hiu qu s dng lao đng ca các doanh nghip nhìn chung đang gim xung, t 17,3 ln năm 2007 xung còn 15,4 ln năm 2014. Điu này ch yếu do tiền lương ngày càng tăng lên, nhưng cht lượng ca lao đng vn chưa tăng tương xng. T l doanh nghip thua l đã tiếp tc tăng cao t 30% năm 2007 lên 45,4% năm 2014. Trong khi, hiu sut sinh li trên tài sn ca các doanh nghip cũng gim t khong 4% năm 2007 xung 3,6% năm 2014. Chính điu này dn đến tình trng, doanh nghip phi ngng hot đng vn tăng cao.

Đng tình vi nhng đim mà báo cáo đã nêu, bà T Th Bích Lc, lãnh đo mt doanh nghip may ti Hà Ni k v câu chuyn chính doanh nghip ca mình, trước đây khi thành lp doanh nghip may mc, quy mô ca doanh nghip lên ti hơn 200 công nhân. Thế nhưng, chi phí kinh doanh ngày càng tăng lên, “ăn” vào vn và lãi, hiu qu hot đng ca doanh nghip ngày càng thp, nên doanh nghip đành phi “ngm ngùi” thu hp quy mô hot đng, đ hn chế ri ro.

“Sn phm ca chúng tôi có cht lượng, tng xut đi M, Nht và cũng có nhiu khách hàng hi thăm, nhưng chúng tôi không dám làm, vì càng làm càng l” – V doanh nghip này phân trn.

Mt nguyên nhân khác được Th trưởng B Khoa hc và Công ngh Trn Vit Thanh ch ra, đó là vic doanh nghip s dng công ngh lc hu khiến kết qu sn xut, kinh doanh kém hiu qu, sc cnh tranh thp và dn b đào thi.

“Trong khi công ngh là yếu t sng còn ca doanh nghip, thì phn ln các doanh nghip Vit Nam li s dng các công ngh lc hu t 2-3 thế h so vi thế gii”, Th trưởng nhn mnh.

góc đ khác, ông Trn Bá Trung, Phó Ch tch Hi các nhà qun tr Vit Nam li cho rng: “Ri ro ca doanh nghip phn ln là do t chính bn thân doanh nghip mang li, th trường, công ngh, các vn đ khác ch là mt phn”.

Doanh nghiệp đang có xu hướng ngày càng "li ti" hóa


Chính ph cn ban hành các chính sách h tr c th hơn na cho doanh nghip

Theo TS. Phm Th Thu Hng, Tng Thư ký VCCI, đ h tr cho doanh nghip phát trin, Chính ph cn to môi trường kinh doanh thun li, trong đó đm bo cho vic phát trin các th trường yếu t sn xut mt các lành mnh, linh hot, gim thiu chi phí giao dch. Đng thi tăng cường các bin pháp, chính sách tr giúp nht là trong khuôn kh d tho Lut H tr doanh nghip nh và va sp được ban hành trong thi gian ti.

góc đ doanh nghip, bà Nguyễn Thị Lc cho biết, doanh nghip cn lm s h tr ca Nhà nước. Bà kiến ngh, Chính ph cn ban hành các chính sách h tr c th hơn na cho các doanh nghip, đc bit là các doanh nghip nh và va, bi hin nay doanh nghip có rt nhiu gánh nng trên vai.

Còn theo ông Trn Bá Trung, qun tr là vn đ then cht cho s phát trin ca doanh nghip, do đó cn có nhng chính sách h tr tp trung vào lĩnh vc này, trong đó, đc bit nhn mnh đến vic t chc các hot đng tôn vinh nhng nhà lãnh đo doanh nghip gii, làm tm dương cho các nhà lãnh đo khác.

Đng tình vi quan đim trên, ông H S Hùng, Cc trưởng Cc Phát trin Doanh nghip, B Kế hoch và Đu tư cho biết, Lut H tr Doanh nghip nh và va đang được B Kế hoch và Đu tư son tho. Lut này vi các nguyên tc, như: to môi trường kinh doanh thun li cho doanh nghip phát trin, quy đnh c th cách thc, cũng như đi tượng h tr; công khai, minh bch trong h tr... ha hn s giúp doanh nghip nhiu hơn trong hot đng sn xut, kinh doanh.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng khuyến ngh rng, bên cnh s h tr ca Nhà nước thì doanh nghip cũng cn ch đng nâng cao năng lc cnh tranh cho mình. Đc bit, nên tham kho s dng các dch v phát trin kinh doanh trên th trường./.