Xut khu dt may tăng trưởng mnh nh các FTA

Theo s liu thng kê ca Hip hi Dt may Vit Nam (Vitas), năm 2017, kim ngch xut khu ca ngành dt may Vit Nam đt hơn 31 t USD, tăng trưởng 10,23% so vi năm 2016. Trong đó, kim ngch xut khu hàng dt và may mc đt 25,91 t USD, tăng 8,7%; xut khu sơ si ước đt 3,51 t USD, tăng 19,9%; xut khu vi không dt đt 472 triu USD, tăng 13,73%; xut khu nguyên ph liu dt may ước đt 1,1 t USD, tăng 17,3%. Tng kim ngch nhp khu nguyên ph liu dt may ước đt 18,91 t USD, tăng 11,43% so vi năm 2016.

Cũng theo Vitas, trong quý I/2018, tng kim ngch xut khu hàng dt may ước tính đt 7,62 t USD, tăng 13,35% so vi cùng kỳ 2017. Trong đó, xut khu hàng may mc đt 5,98 t USD (tăng 12,49%), xut khu vi đt 335 triu USD (tăng 20,5%), xut khu xơ si đt 906 triu USD (tăng 16,5%).

Chia s trên báo Nhân dân, ông Trương Văn Cm, Phó Ch tch Vitas cho biết, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đóng vai trò quan trng trong s tăng trưởng xut khu dt may thi gian qua.

C th, FTA Vit Nam - Hàn Quc (VKFTA) có hiu lc vào tháng 12/2015 đã giúp kim ngch xut khu dt may Vit Nam sang Hàn Quc tăng trưởng mnh. Năm 2016, kim ngch xut khu dt may sang Hàn Quc đt 2,6 t USD (tăng 9,5%); năm 2017 đt 2,9 t USD (tăng 11,8%).

FTA gia Vit Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu có hiu lc vào tháng 10/2016, cũng đã góp phn giúp kim ngch xut khu dt may ca Vit Nam sang Nga tăng trưởng mnh, t mc 84,8 triu USD năm 2015 lên 110 triu USD năm 2016 (tăng 30%) và đt khong 172 triu USD năm 2017 (tăng 56%).

Bên cnh đó, vic hình thành Cng đng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cui năm 2015 cũng tác đng tích cc, giúp nâng kim ngch xut khu dt may ca Vit Nam sang th trường ASEAN t 1 t USD vào năm 2015, đến 1,35 t USD vào năm 2017.

Tương t vi Trung Quc, vic thc thi Hip đnh thương mi Hàng hóa ASEAN - Trung Quc tháng 11/2004 và Biên bn ghi nh gia Vit Nam - Trung Quc tháng 7/2005 giúp kim ngch xut khu dt may ca Vit Nam sang quc gia này liên tc ci thin. C th, năm 2015, kim ngch xut khu sang Trung Quc đt 2,2 t USD (tăng 22%), năm 2016 đt 2,7 t USD (tăng 20%), năm 2017 ước đt 3,2 t USD (tăng 21%).

Ngoài ra, Hip đnh Đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào ngày 08/03/2018 cũng ha hn mang đến nhiu li ích cho các doanh nghip dt may Vit Nam. Khi Hip đnh CPTPP có hiu lc s quy đnh thuế sut hu hết mt hàng s gim v 0% trong vòng 7 năm, Vit Nam có th ni lng đến 10 năm. Thuế sut vào các th trường xut khu gim s giúp doanh nghip đt hiu qu kinh tế cao, đng thi nâng cao sc cnh tranh. Ngoài ra, doanh nghip dt may còn có th tn dng được ngun cung nguyên liu, hc hi công ngh sn xut và trình đ qun lý t các nước ni khi…

Nhưng, thách thc đt ra cũng nhiu

Đ được hưởng nhng ưu đãi theo cam kết, các FTA cũng đòi hòi các mt hàng dt may Vit Nam phi đáp ng nhng quy đnh, như: v ngun gc xut x ca sn phm ít nht hàng hóa đó phi được sn xut ti Vit Nam hay sn phm dt may Vit Nam phi tuân th các quy đnh v quy chun, tiêu chun k thut, an toàn sn phm …

Chng hn, EU quy đnh các vn đ yêu cu x lý nguyên liu và các cht thi đc hi sinh ra t quá trình trng nguyên liu, sn xut vi, chế biến vi hoàn thin, các quá trình dt, nhum, in n.

Chia s ti Hi ngh v gii pháp tng th thúc đy xut khu, ngày 23/4/2018, ông Trương Văn Cm cho rng, mc dù ghi nhn s tăng trưởng trong nhng tháng đu năm, song năm 2018 được nhìn nhn vn còn nhiu thách thc đi vi ngành dt may Vit Nam, yếu nht ca dt may Vit Nam là vn đ thượng ngun, như: kéo si, dt vi, nhum hoàn tt...

Si sn xut ca Vit Nam mi năm đt khong 1,4 triu tn, trong đó 90% được xut khu, nhưng si nhp v cũng nhiu không kém, riêng năm 2017 nhp khong 876.000 tn, ch yếu nhp t Trung Quc, Hàn Quc, Đài Loan...

Vn đ tương t cũng xy ra vi ngun vi. Hin nay, ngun vi cho may xut khu ch yếu là nhp khu vi tng lượng vi nhp chiếm 80% nhu cu, trong đó, t Trung Quc chiếm khong 50%, Hàn Quc là 18%, Đài Loan là 15%... to ra tình trng nghn ti khâu dt nhum.

Quý I/2018, xuất khẩu dệt may đạt kim ngạch 7,62 tỷ USD, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm 2017

Bên cnh đó, các doanh nghip Vit Nam cũng phi đi mt vi nhiu thách thc trên th trường quc tế khi các nước đưa ra các b quy tc xut x cho các sn phm dt may xut x t Vit Nam.

C th là, khó khăn mà ngành dt may Vit Nam hin phi đi mt là các FTA phn ln áp dng quy tc xut x (CPTPP t si, EVFTA t vi…), trong khi dt may Vit Nam nhp khu đến 80% nguyên ph liu.

Bà Nguyn Th Thu Trang, Giám đc Trung tâm WTO và Hi nhp cho biết, nhng tiêu chun v sn xut, cách thc đóng gói, ghi nhãn mác, quy tc xut x… s là hàng rào k thut đi vi ngành.

Theo bà Trang, "chúng ta có th vượt qua hàng rào thuế quan, nhưng đi vi hàng rào k thut thì chưa chc nếu các doanh nghip không chun b tt do có nhiu th trường khó tính".

Ngoài ra, mt khía cnh khác, các doanh nghip Vit Nam s phi đi mt vi nhng khó khăn v ngun lao đng. Khi các doanh nghip nước ngoài trong cùng ngành có điu kin tr lương cao hơn to ra nguy cơ bt n v lao đng cho doanh nghip trong nước vì người lao đng s có khuynh hướng nhy vic.

Chủ động tìm hiểu thị trường

Theo d kiến, đến năm 2019, Vit Nam s có khong 19 FTA có hiu lc và nhng FTA này đu có cơ hi đưa thuế sut v 0%. Theo ước tính của Bộ Công Thương, kim ngạch xut khu dt may ca Vit Nam có th tăng gp đôi vào năm 2025.

Do đó, mun nâng cao th phn hàng dt may Vit Nam trên th trường thế gii, đng thi đem li nhiu li nhun, các doanh nghip Vit Nam cn biết cách đ tn dng hiu qu ưu đãi thuế quan mà các FTA mang li.

Trên báo Đu tư chng khoán, ông Trương Văn Cm cho biết, bên cnh vic đy mnh các th trường truyn thng, các doanh nghip dt may Vit Nam cn thâm nhp các th trường mi ký FTA, như: Hàn Quc, Liên minh Kinh tế Á - Âu… đ khai thác li thế v thuế quan, xúc tiến khai thác th trường EU và chun b khi CPTPP có hiu lc.

Đng v phía doanh nghip, ông Nguyn Văn Thi, Ch tch HĐQT Công ty Cổ phần Đu tư và thương mi TNG (TNG) chia s, bên cnh vic tn dng nhng li thế cnh tranh t các FTA đã ký kết, doanh nghip nên ch đng tìm kiếm ngun nguyên liu trong nước, tìm th trường mi đ tăng s lượng đơn hàng.

Chia s trên báo Bnews, bà Trnh Th Thu Hin, Trưởng phòng Xut x hàng hóa, Cc Xut nhp khu (B Công Thương) cho rng, quá trình toàn cu hóa thương mi dn đến ngày càng có nhiu quc gia tham gia các FTA và doanh nghip cn thay đi chiến lược trong vic nhp khu nguyên ph liu đ có th tn dng “quy tc xut x cng gp” khi hưởng ưu đãi.

“Đơn c, doanh nghip Vit Nam có th nhp khu nguyên ph liu t Hàn Quc, gia công ti Vit Nam đ xut khu sang th trường EU mà vn đáp ng các yêu cu v xut x hàng hóa vì c Vit Nam và Hàn Quc đu có FTA vi EU”, bà Hin nói.

Theo ông Phm Xuân Hng, Ch tch Hi Dt may thêu đan TP. H Chí Minh, mc dù Vit Nam có li thế đã tham gia nhiu FTA, nhưng mi FTA li có quy đnh khác nhau v xác đnh ngun gc hàng hóa, nên không phi doanh nghip nào cũng có th đáp ng được yêu cu ca tt c các FTA. Do đó, doanh nghip phi ch đng tìm hiu mc ưu đãi ca tng FTA mang li, đng thi đi chiếu vi kh năng đáp ng điu kin v ngun gc xut x hàng hóa ca doanh nghip mình đ la chn th trường xut khu phù hp.

Đ xut t phía Nhà nước, bà Trn Th Hà, Ban Chính sách tài chính và hi nhp, Vin Chiến lược và Chính sách tài chính (B Tài chính) cho biết trên Thi báo tài chính, Nhà nước cn tiếp tc xây dng, hoàn thin h thng pháp lut, chính sách nhm nâng cao hiu qu hi nhp kinh tế quc tế. Bên cnh đó, vic đy mnh công tác tuyên truyn cho các doanh nghip v nhng cam kết ca Vit Nam cũng như các cam kết ca các đi tác, đ giúp doanh nghip tn dng được các cơ hi và vượt qua được th thách là rt cn thiết./.

Tham kho t các ngun:

http://baocongthuong.com.vn/nam-2017-kim-ngach-xuat-khau-det-may-cua-viet-nam-dat-31-ty-usd.html

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/36540302-fta-don-bay-xuat-khau-hieu-qua.html

http://bnews.vn/giai-phap-cho-doanh-nghiep-det-may-viet-tan-dung-toi-da-uu-dai-tu-fta/52797.html

http://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/det-may-tim-co-hoi-tang-truong-tu-ftas-227504.html

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-05-11/lam-the-nao-tan-dung-co-hoi-fta-mang-lai-43210.aspx