Bng xếp hng VNR500 - Top 500 Doanh nghip ln nht Vit Nam năm 2016 va được công b ngày 19/01/2017. Bng xếp hng này được xây dng da trên kết qu nghiên cu và đánh giá đc lp ca Vietnam Report theo mô hình Fortune 500 và chính thc được công b ln đu tiên vào năm 2007. Các doanh nghip không phi np bt kỳ mt khon phí nào đ được có tên trong Bng xếp hng VNR500.

Đây là năm th 10 liên tiếp, Bng xếp hng được công b nhm tôn vinh và ghi nhn mt cách khách quan v th hng cũng như hiu qu kinh doanh ca doanh nghip trong giai đon kinh tế gp nhiu khó khăn hin nay.

Năm 2016, Bảng xếp hạng đã ghi nhn Công ty c phn Xây dng FLC Faros là mt trong top 500 doanh nghip ln nht Vit Nam năm 2016.

FLC Faros hot đng ch yếu trong lĩnh vc xây dng (thi công xây lp các công trình dân dng, công nghip, công trình k thut h tng đô th, khu công nghip) trên đa bàn c nước.

Bên cnh là nhà thu xây dng, FLC Faros còn là ch đu tư các d án bt đng sn, vui chơi gii trí. Hin ti, Faros là ch đu tư d án T hp khách sn 5 sao, Trung tâm thương mi và Nhà FLC Sea Tower Quy Nhơn 1,7ha vi tng mc đu tư 2.300 t đng, là ch đu tư d án Công viên đng vt hoang dã Quy Nhơn…, tiến ti đu tư trc tiếp mt s d án khác ti các tnh/thành trên c nước. Đây là mng hot đng chính kỳ vng s làm tăng mnh li nhun ca Công ty khi các d án đi vào hot đng.

K t khi thành lp đến nay, FLC Faros đã trưởng thành và phát trin mnh m. Năm 2016, Công ty đt mc li nhun 500 t đng, vượt so vi kế hoch li nhun năm là 486,9 t đng.


Đại diện của FLC Faros nhận Giấy chứng nhận FLC Faros là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Phát biu ti bui l nhn gii thưởng, ông Đ Như Tun, Tng Giám đc Công ty cho biết, vi vic được các ch đu tư la chn là nhà thu thi công các d án xây dng có tng giá tr trên 20.000 t đng, ch cn duy trì mc li nhun trung bình ngành, trong điu kin không có bt thường, FLC Faros đã có th yên tâm v ngun thu nhp n đnh cho Công ty trong ít nht 3 năm ti.

“Đây là yếu t rt quan trng khng đnh uy tín, thương hiu ca Công ty, đng thi to tin đ thu hút các ngun lc tài chính đ FLC Faros ch đng trong vic trin khai công trình xây dng, đng thi có nhiu li thế khi trin khai xây dng các d án do chính FLC Faros làm ch đu tư”, ông Đ Như Tun nhn mnh.

Năm 2016 cũng là năm ghi du n ca FLC Faros khi niêm yết thành công trên HoSE và giá c phiếu đt mc tăng vt. Hin, c phiếu đang được giao dch vi thanh khon khá tt mc giá xp x 125.000 đng/c phiếu./.