Được sự đồng ý và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 năm liên tục, từ 2013 đến 2016, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã thực hiện Chương trình tuyên truyền “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tôn vinh các tấm gương thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội, khuyến khích các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, bên cạnh việc tạo môi trường đầu tư phát triển thuận lợi để tập trung tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến trách nhiệm an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng của các chủ thể và người dân tham gia thị trường, tháng 12/2016 Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã xuất bản cuốn sách: "Các điển hình thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng ở Việt Nam" dày 160 trang, giá: 100.000 vnđ. Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I giới thiệu Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng;

Phần II giới thiệu Chính sách và kết quả thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng ở nước ta;

Phần III cung cấp thông tin về Tạp chí Kinh tế và Dự báo với công tác tuyên truyền thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng;

Phần IV giới thiệu về Các điển hình thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng ở Việt Nam; Thông tin về các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo xin giới thiệu cùng bạn đọc./.

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO