Cách đây 30 năm, Kiểm toán nhà nước (KTNN) được thành lập theo Nghị định số 70/CP, ngày 11/7/1994 của Chính phủ. Sự ra đời của KTNN là một tất yếu khách quan khi nền kinh tế nước ta bắt đầu chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thể hiện tầm nhìn xa có ý nghĩa lịch sử và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thiết lập trật tự, kỷ cương và minh bạch trong quản lý, sử dụng các nguồn lực quốc gia nói chung và tài chính công, tài sản công nói riêng.

Kỳ vọng và định hướng tương lai của Kiểm toán nhà nước
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Hội thảo

Nhìn về tương lai, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn nhận định: Chặng đường phía trước của KTNN tiếp tục đặt ra những thách thức, những yêu cầu và nhiệm vụ mới phù hợp với bối cảnh mới của xu thế hội nhập quốc tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề mới nổi (dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống…) và những kỳ vọng ngày càng cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân về chất lượng kiểm toán, về vai trò chủ động, tích cực của KTNN giúp Quốc hội trong hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, trước mắt là mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, KTNN tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp trên cơ sở 3 trụ cột phát triển về khuôn khổ pháp lý, nguồn nhân lực và công nghệ; kế thừa và phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển; xây dựng văn hóa KTNN “Kỷ cương - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Hiện đại”; tiếp tục kiên định với phương châm hành động “Chất lượng và đạo đức công vụ”, hướng tới nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững. Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động của KTNN không ngừng nỗ lực, cống hiến để KTNN là cơ quan kiểm toán có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Kỳ vọng và định hướng tương lai của Kiểm toán nhà nước
Các đại biểu tham gia Hội thảo

"Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận tụy của lãnh đạo KTNN, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của KTNN, tôi tin tưởng rằng KTNN sẽ hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín; góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Hội thảo./.

PV


Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).