Theo quy đnh ti Thông tư s 215/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 v quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí cung cp thông tin doanh nghip, l phí đăng ký doanh nghip, thì người dân, doanh nghip s được min hoàn toàn phí, l phí đăng ký doanh nghip trong các trường hp doanh nghip b sung, thay đi thông tin do thay đi đa gii hành chính; đăng ký gii th doanh nghip, tm ngng kinh doanh; chm dt hot đng chi nhánh, văn phòng đi din, đa đim kinh doanh; doanh nghip thc hin đăng ký doanh nghip qua mng đin t; cơ quan nhà nước đ ngh cung cp thông tin phc v qun lý nhà nước. Quy đnh này đã bt đu có hiu lc k t ngày 01/01/2017.

Như vy, trường hp doanh nghip thc hin đăng ký trc tuyến, doanh nghip hoàn toàn không phi np l phí. Các bước thc hin được hướng dn trên Cng thông tin quc gia v đăng ký doanh nghip (https://congthongtin.dkkd.gov.vn/vi-vn/publicservices.aspx).

Giao diện của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Ngoài min l phí cho đăng ký doanh nghip trc tuyến, Thông tư 215 còn quy đnh min l phí cho các doanh nghip gii th, tm ngng hot đng, chm dt hot đng chi nhánh, văn phòng đi din, đa đim kinh doanh.

Như vy, đi vi các doanh nghip gp khó khăn, có nhu cu gii th hoc tm ngng hot đng, doanh nghip ch cn gi thông báo ti cơ quan đăng ký kinh doanh đa phương đ cơ quan này ghi nhn tình trng gii th, ngng hot đng ca doanh nghip, chi nhánh, văn phòng đi din, đa đim kinh doanh. Đây là mt điu chnh đáng k trong quy đnh pháp lý nhm góp phn gim gánh nng chi phí cho các doanh nghip mun rút lui khi th trường.

Theo Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư: “Vic ct gim bước thanh toán trong th tc thông báo gii th, tm ngng được d báo s làm tăng s lượng các thông báo này, đc bit trong các doanh nghip đang tm ngng mà không thc hin th tc thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, góp phn tăng tính minh bch thông tin ca doanh nghip trên th trường”.

Mt đim đáng lưu ý là vic np phí công b mu du không được quy đnh trong Thông tư mi. Do đó, đ phù hp vi quy đnh pháp lý và đm bo nht quán trên phm vi toàn quc, cơ quan đăng ký kinh doanh thng nht không thu phí đi vi doanh nghip thc hin thông báo mu du trên Cng Thông tin quc gia v đăng ký doanh nghip.

Riêng trong năm 2016, Cng thông tin đã đăng công b trên 150 nghìn mu du. D kiến con s này tiếp tc tăng cao trong năm 2017 vi quy đnh nêu trên. Có th nói, đây là mt bước trin khai nhm tiếp tc thc hin tinh thn ci cách ca Lut Doanh nghip năm 2014 nhm đy mnh công khai mu du doanh nghip, dn xóa b “quyn lc” mc đnh ca con du doanh nghip./.

Theo Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, năm 2016, t l h sơ đăng ký doanh nghip qua mng đin t ca c nước đt 14%, riêng Quý IV/2016 đt 35,26%, vượt yêu cu ti Ngh quyết 36a/NQ-CP ca Chính ph. Ti TP. Hà Ni, t l đăng ký kinh doanh trực tuyến trong c năm 2016 là 18%, riêng trong Quý IV/2016 là 51,15%. Ti TP. H Chí Minh, t l này đt 25,37% trong c năm 2016 và đt 62,06% trong Quý IV/2016. Cùng vi Huế, Đà Nng, đây là các đa phương đi đu trong vic đi mi phương thc h tr, khuyến khích doanh nghip thc hin đăng ký doanh nghip trc tuyến.