Thứ bảy 20/04/2024 18:12 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Phải đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức trước ngày 15 tháng 12
Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,  viên chức từ 20/8/2020
Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo được bảo vệ vị trí công tác
Tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời"
Tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm giữ vững ngọn lửa đổi mới, sáng tạo
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022