B Ni v cho biết, theo quy đnh ti Điu 11, Ngh đnh 06/2010/NĐ-CP thì công chc trong b máy lãnh đo, qun lý đơn v s nghip công lp bao gm: Người đng đu, cp phó ca người đng đu; người gi chc v cp trưởng, cp phó t chc ca đơn v s nghip công lp thuc B Chính tr, Ban Bí thư, y ban Thường v Quc hi, Chính ph.

Người đng đu đơn v s nghip công lp được ngân sách nhà nước cp kinh phí hot đng thuc tng cc, cc và tương đương trc thuc b, cơ quan ngang b, tnh y, thành y, y ban nhân dân cp tnh, t chc chính tr - xã hi cp tnh, huyn y, qun y, th y, thành y thuc tnh y, cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân cp tnh, y ban nhân dân cp huyn….

Tuy nhiên, do đơn v s nghip không thc hin chc năng qun lý nhà nước, không thc hin hot đng công v, nên công chc trong b máy lãnh đo qun lý đơn v s nghip công lp hin nay không được hưởng ph cp công v và không tính trong tng s biên chế công chc.

Mt khác, công chc trong b máy lãnh đo đơn v s nghip công lp đã được b nhim chc danh ngh nghip và thc hin hot đng ngh nghip thì không mun chuyn sang gi ngch công chc, t đó dn đến vướng mc, không thng nht trong vic thc hin chế đ, chính sách và áp dng cơ chế qun lý đi vi đi tượng này.

Ngh quyết s 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hi ngh Trung ương 6 khóa XII v tiếp tc đi mi h thng t chc và qun lý, nâng cao cht lượng và hiu qu hot đng ca các đơn v s nghip công lp đã xác đnh không thc hin chế đ công chc trong đơn v s nghip công lp (tr các đơn v phc v nhim v chính tr và phc v qun lý nhà nước).

Do vy, vic nghiên cu sa đi quy đnh v vic xác đnh đi tượng là công chc trong b máy lãnh đo, qun lý trong đơn v s nghip công lp là cn thiết.

Sẽ có quy định mới về đối tượng được coi là công chức

D tho đã sa đi Điu 11, Ngh đnh s 06/2010/NĐ-CP v xác đnh công chc trong b máy lãnh đo, qun lý đơn v s nghip công lp theo hướng: Ch xác đnh công chc trong đơn v s nghip công lp do ngân sách nhà nước bo đm 100% kinh phí hot đng thường xuyên đ phc v nhim v chính tr và phc v qun lý nhà nước, bao gm:

- Đơn v s nghip công lp do B Chính tr, Ban Bí thư, y ban Thường v Quc hi, Chính ph thành lp.

- Đơn v s nghip công lp thuc các ban và cơ quan tương đương ca Trung ương Đng, Văn phòng Ch tch nước, Văn phòng Quc hi, Kim toán Nhà nước, vin kim sát nhân dân ti cao, tòa án nhân dân ti cao, cơ quan Trung ương các t chc chính tr - xã hi.

- Đơn v s nghip công lp thc hin nhim v nghiên cu chính sách, chiến lược thuc các b, cơ quan ngang b; đơn v s nghip công lp thc hin nhim v t chc đào to lý lun chính tr- hành chính cho đi ngũ cán b, công chc cp tnh, cp huyn.

D tho nêu rõ, công chc trong b máy lãnh đo, qun lý ca đơn v s nghip quy đnh trên, bao gm:

- Người đng đu, cp phó ca người đng đu, người gi chc v cp trưởng, cp phó t chc ca đơn v s nghip công lp thuc B Chính tr, Ban Bí thư, y ban Thường v Quc hi, Chính ph.

- Người đng đu, cp phó ca người đng đu đơn v s nghip công lp thuc các ban và cơ quan tương đương ca Trung ương Đng, Văn phòng Ch tch nước, Văn phòng Quc hi, Kim toán Nhà nước, vin kim sát nhân dân ti cao, tòa án nhân dân ti cao, cơ quan Trung ương các t chc chính tr - xã hi, b, cơ quan ngang b.

- Người đng đu đơn v s nghip công lp thuc tnh y, thành y; y ban nhân dân cp tnh; t chc chính tr - xã hi cp tnh; huyn y, qun y, th y, thành y thuc tnh y.

Ngoài ra, D tho cũng sa đi Điu 12, Ngh đnh s 06/2010/NĐ-CP như sau: Công chc được cp có thm quyn ca Đng, Nhà nước điu đng gi các chc v ch cht ti các hi có tính cht đc thù./.