Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng cho biết, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 2/2019 tăng nhưng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới lại giảm so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 29,5%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 56.052 lao động, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính trong 02 tháng năm 2019, cả nước có 15.979 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 14,6% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2018. Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập là 247.384 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 621.542 tỷ đồng, tăng 84,3% với 6.134 lượt doanh nghiệp đăng ký, tăng 3,3% so cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 868.926 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,5 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2019 là 163.966 lao động, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo vùng lãnh thổ, trong 6 vùng lãnh thổ trên cả nước, thì vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là các khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cao, lần lượt là 6.409 doanh nghiệp (chiếm 40,1% tổng số doanh nghiệp thành lập của cả nước) và 5.078 doanh nghiệp (chiếm 31,8%); Vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc là hai khu vực có lượng doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất lần lượt là 423 doanh nghiệp (chiếm 2,6%) và 591 doanh nghiệp (chiếm 3,7%) (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn và lao động theo vùng lãnh thổ so cùng kỳ

Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân, cao nhất cả nước là vùng Đông Nam Bộ đạt 22,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là Trung du và miền núi phía Bắc đạt 15,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; Vùng Tây Nguyên đã có sự chuyển biến rõ rệt, xếp thứ ba trên cả nước đạt 11,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; xếp thứ tư là Vùng Đồng bằng sông Hồng chỉ đạt 11,3 tỷ đồng/doanh nghiệp... Khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có tỷ trọng vốn bình quân thấp nhất, chỉ đạt 8,6 tỷ đồng.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 2 tháng qua, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung nhiều nhất ở các ngành, như: bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 5.991 doanh nghiệp, chiếm 37,5%; công nghệ chế biến, chế tạo có 2.076 doanh nghiệp, chiếm 13,0%; xây dựng có 2.001 doanh nghiệp, chiếm 12,5%.

Các ngành, lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ít nhất là: vận tải kho bãi có 1 doanh nghiệp, chiếm 0,01%; khai khoáng có 70 doanh nghiệp, chiếm 0,4%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 112 doanh nghiệp, chiếm 0,7%.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, cả nước cũng có 10.191 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong 2 tháng qua, cả nước có 13.519 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 2 tháng năm 2019, cả nước cũng có 13.692 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Đồng thời, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 3.156 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2018.

Thống kê cũng cho thấy, vùng Đồng bằng sông Hồng có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể cao nhất với 8.004 doanh nghiệp (chiếm 58,5% trên tổng số doanh nghiệp của cả nước). Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai khu vực có tỷ lệ thấp nhất so với các khu vực còn lại, lần lượt là 3,0% (415 doanh nghiệp) và 1,8% (243 doanh nghiệp).

Biểu đồ 2: Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể theo vùng lãnh thổ

Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Còn theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế, như: bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 1.267 doanh nghiệp, chiếm 40,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 345 doanh nghiệp, chiếm 10,29%; xây dựng có 322 doanh nghiệp, chiếm 10,2%./.