Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng 28/7/2020, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, ông Trần Duy Đông chỉ rõ, nếu Bộ Tài chính không kịp trình phương án theo tiến độ dự kiến, thì căn cứ theo khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công xác định nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bằng giai đoạn 2016-2020.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, ông Trần Duy Đông/ Ảnh: Đức Trung

Những tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương trong các tháng cuối năm chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giao bổ sung kế hoạch 2016-2020 và kế hoạch 2020, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp, chính sách tăng cường giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương chủ động rà soát kỹ các khó khăn vướng mắc của các dự án chưa giải ngân/tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là các dự án ODA để chủ động điều chỉnh nội bộ trong địa phương hoặc đề xuất điều chuyển vốn sang các địa phương khác để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ngay trong tháng 8/2020.

“Trong quá trình đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án, đề nghị các địa phương chịu trách nhiệm: về tính chính xác của tỷ lệ giải ngân, trường hợp không điều chuyển sang các dự án khác thì đảm bảo khả năng giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2020 trường hợp điều chuyển sang các dự án khác, thì chịu trách nhiệm tiếp tục đề xuất bố trí vốn trong các năm sau để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ”, ông Đông chỉ rõ.

Vụ trưởng Trần Huy Đông cũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để sớm triển khai và thông báo các địa phương.

Khả năng cân đối vốn đầu tư công năm 2021 sẽ khó khăn

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hiện nay, ông Đông cho hay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2021, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

“Do năm 2021 là năm chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, dự báo khả năng cân đối vốn đầu tư công năm 2021 sẽ khó khăn nên đề nghị các địa phương lựa chọn các dự án phù hợp, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định”, Vụ trưởng Đông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, ông Đông đưa ra một số lưu ý, kiến nghị.

Một là, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14, ngày 08/7/2020 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025.

Hai là, bố trí đủ vốn NSNN năm 2021 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư; các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định của giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 phải tập trung bố trí vốn hoàn thành trong năm 2021, hạn chế tối đa việc báo cáo trái phiếu chính phủ kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án này.

Ba là, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt.

Bốn là, bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 theo tiến độ nhưng đảm bảo thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công.

Năm là, phân định rõ mức vốn bố trí cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự án khởi công mới trong kế hoạch 2021. Hạn chế tối đa việc khởi công mới các dự án trong bối cảnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 chưa được phê duyệt và những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế.

Sáu là, việc bố trí hoàn trả vốn ứng trước NSNN được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của kế hoạch đầu tư công 2021.

2 tháng rưỡi nữa phải báo cáo Quốc hội về kế hoạch ĐTC trung hạn

Về tiến độ xây dựng kế hoạch, theo quy định tại Điều 59, Điều 65 Luật Đầu tư công năm 2019, thì chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa là Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, có 02 cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Ông Trần Duy Đông cho biết, đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy trình rút gọn và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2020.

Đối với dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 14/7/2020, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng phương án cân đối NSNN giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở xác định tổng chi đầu tư công nguồn NSNN 5 năm giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/7/2020, tuy nhiên đến nay Bộ Tài chính chưa có phương án cân đối NSNN cho giai đoạn tới.

Để kịp tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4766/BKHĐT-TH, ngày 23/7/2020 trong đó đề xuất, nếu Bộ Tài chính không kịp trình phương án theo tiến độ dự kiến thì căn cứ theo khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công xác định nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bằng giai đoạn 2016-2020.

Về tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị hướng dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương và phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến nguồn vốn NSNN, vốn đầu tư công năm 2021 để có căn cứ thông báo các địa phương triển khai thực hiện.

“Dự kiến trong tháng 8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai các hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025 (lồng ghép với Kế hoạch 2021) với các địa phương theo 03 vùng, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức làm việc với một số địa phương lớn. Các nội dung cụ thể, kiến nghị, đề xuất của từng địa phương sẽ được thảo luận, chia sẻ tại các Hội nghị này”, ông Đông báo cáo tại Hội nghị./.