Ngày 20/5 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo đó, Bộ Tài chính quy định về giá tối đa (giá trần) của mặt hàng sữa trong khâu bán buôn, áp dụng đối với 25 mặt hàng sữa. Cụ thể như sau:

Bảng giá trần các mặt hàng sữa theo Quy định của Bộ Tài chính

Với những sản phẩm sữa khác đang lưu thông trên thị trường cũng như những sản phẩm mới chưa lưu thông; các tổ chức, cá nhân tự xác định giá bán tối đa và gửi Cục Quản lý Giá để xem xét phê duyệt. Mức giá tối đa trong khâu bán lẻ, được xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan. Tuy nhiên, mức giá tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, giá tối đa trong khâu bán lẻ được xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá nhưng tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn.

Tổ chức, cá nhân bán lẻ thuộc đối tượng phải đăng ký giá theo quy định tại Nghị định số 177 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá, để xác định giá tối đa trong khâu bán lẻ gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

Trong quá trình thực hiện quy định về mức giá tối đa đối với sản phẩm sữa (bao gồm cả giá tối đa) nếu có yếu tố dẫn đến phải thay đổi thì căn cứ vào diễn biến thị trường, cơ sở hình thành giá, chi phí sản xuất kinh doanh thực tế của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý giá sẽ xem xét điều chỉnh.

Bộ Tài chính quy định rõ, trường hợp có phản ánh của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý giá sẽ xem xét, giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi được cung cấp đủ thông tin.

Như vậy, sau một thời gian lên kế hoạch, Bộ Tài chính đã chính thức “áp” giá trần đối với các mặt hàng sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. Thời gian vừa qua, giá sữa trên thị trường bị các hãng sữa “thổi giá” vô tội vạ và đây chính là nguyên nhân khiến Bộ Tài chính phải ban hành Quyết định trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014; thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; thực hiện trong khâu bán lẻ chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.