Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/3

Bộ trưởng chỉ rõ, lễ hội Làng Ném Thượng nói riêng, lễ hội dân gian của cộng đồng các dân tộc nói chung là nghi thức tín ngưỡng, là đời sống văn hóa tâm linh của người dân địa phương.

Việc tổ chức lễ hội cần được dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng; đồng thời đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn, loại bỏ các hủ tục không còn phù hợp với xã hội văn minh, bảo đảm phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự da dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia.

Trên cơ sở tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp rà soát, hướng dẫn, cách thức tổ chức lễ hội và thực hành nghi lễ phù hợp.

Theo Bộ trưởng Nên, bên cạnh việc duy trì lễ hội có truyền thống văn hóa tốt đẹp, cũng còn hành vi phản cảm cần phải khắc phục. Có nhiều phong tục còn mang theo dáng dấp của sự lạc hậu, mê tín, tiêu cực.

Do đó, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa - Thể thao - Du Lịch chủ trì cùng các địa phương tổ chức tọa đàm tìm các giá trị văn hóa đích thực cần lưu truyền, bảo vệ phát huy.

“Cái gì tốt đẹp thì phát huy, nhân rộng; cái nào không còn phù hợp, không còn tốt đẹp, giá trị không cần thiết thì nên xem xét, lên án”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên truyền đạt ý kiến của Thủ tướng.

Trên cơ sở tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp rà soát, hướng dẫn cách thức tổ chức lễ hội và thực hành nghi lễ phù hợp.

“Văn hóa lễ hội có nhiều cấp độ và cần nhìn nhận và làm rõ”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Vì thế, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại các Công điện số 162 và 229 gần đây để đăng tải, đưa tin có thời lượng phù hợp, trong đó nêu bật những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng có Công điện số 229/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Sau kỳ nghỉ Tết, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/2 đánh giá tình hình Tết Nguyên đán và những công việc cần triển khai sau Tết, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện, trong đó yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo để bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là nơi diễn ra lễ hội phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao./