Cập nhật ngày 09/03/2018 - 10:33:00

           

Gần 60% doanh nghiệp nhà nước vẫn “trốn” công khai thông tin

- Trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

Mới có 265/622 doanh nghiệp công khai thông tin

Theo dự thảo Báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2017 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến, tính đến hết năm 2017, mới có 265/622 doanh nghiệp (chiếm 42,6% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến Bộ để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, trong số khoảng 357 doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

 

Doanh nghiệp nhà nước vẫn "thờ ơ" với việc công khai thông tin du được nhắc nhở nhiều lần

 

Đặc biệt, một số doanh nghiệp lớn, như: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch… chưa gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Một số công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn, như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (01 doanh nghiệp), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (2 doanh nghiệp), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (5 doanh nghiệp), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (4 doanh nghiệp) chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu, tính đến 31/12/2017, mới chỉ có 20/84 cơ quan chủ sở hữu (chiếm 23,81%) thực hiện đúng quy định về tổ chức thực hiện công bố thông tin.

“Những tồn tại nói trên làm hạn chế đến tính minh bạch, công khai và việc giám sát của các cấp, các cơ quan, tổ chức đến doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có sử dụng vốn nhà nước. Đây cũng là một nguyên nhân thúc đẩy việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, nhằm nâng cao tính quản trị, minh bạch, công khai trong quá trình hoạt động”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chủ sở hữu chưa thực hiện việc công bố thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chưa thực hiện xây dựng chuyên mục và công bố thông tin của doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện nội dung này và gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2017, đề nghị bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với viên chức quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách; xử phạt các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ; yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (danh sách rà soát đề nghị thực hiện theo Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4 kèm theo).

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin nghiêm túc trong 02 năm 2016 và 2017, đề nghị bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với viên chức quản lý doanh nghiệp theo hướng cảnh cáo; xử phạt các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ; yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (danh sách rà soát đề nghị thực hiện theo Phụ lục số 5 kèm theo).

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh công khai các nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và đảm bảo sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan