Cập nhật ngày 12/12/2014 - 18:22:53

           

Sau khi cổ phần hóa, LICOGI có vốn điều lệ 900 tỷ đồng

- Dự kiến cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu với tổng số cổ phần là 90 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI).

Theo đó, hình thức cổ phần hóa là bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. LICOGI có vốn điều lệ 900 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ phần, phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 90 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, có 36 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,168 triệu cổ phần, chiếm 1,3% vốn điều lệ;  bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn 63.000 cổ phần chiếm 0,07% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 31,5 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 21,269 triệu cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty LICOGI - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng hoàn thành cổ phần hóa, thực hiện quyết toán cổ phần hóa theo quy định; sau khi quyết toán, bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 510 người;  tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty LICOGI - CTCP là 442 người.

Tăng vốn điều lệ Công ty Mua bán nợ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giai đoạn 2014-2015, gồm 2.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của DATC; xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ cho DATC; đề xuất xử lý trong trường hợp các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật không đủ để bổ sung vốn điều lệ cho DATC.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan