Cập nhật ngày 29/09/2015 - 11:36:17

           

Gần 70.000 doanh nghiệp ra đời trong 9 tháng

- Trong 9 tháng đầu năm 2015, cả nước có 68.347 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

S liu mi nht ca Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư  cho thy, trong tháng 09/2015, s doanh nghip được thành lp mi là 7.042 doanh nghip vi s vn đăng ký là 44.513 t đng, gim 24,3% v s doanh nghip và gim 19,3% v s vn đăng ký so vi tháng 08/2015.

Tính chung trong 9 tháng đu năm 2015, c nước có 68.347 doanh nghip thành lp mi vi tng s vn đăng ký là 420.932 t đng, tăng 28,5% v s doanh nghip và tăng 31,4% v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm trước.

Tng s vn đăng ký b sung vào nn kinh tế trong 9 tháng là 1.029.869 t đng, bao gm: tng s vn đăng ký ca doanh nghip đăng ký thành lp mi là 420.932 t đng và tng s vn đăng ký thay đi tăng vn là 608.937 t đng.

T trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong 9 tháng đu năm 2015 đt 6,2 t đng, tăng 2,3% so vi cùng kỳ năm trước. S lao đng d kiến được to vic làm ca các doanh nghip thành lp mi là 999.253 lao đng, tăng 25,7% so vi cùng kỳ năm trước.

Thng kê theo quý cũng cho thy nhng tín hiu sáng ca bc tranh doanh nghip thi gian gn đây, khi s doanh nghip thành lp mi, cùng s vn đăng ký ca các quý trong năm 2015 đu ln hơn so vi các quý năm 2014 (Biu đ).

Trong c nước, duy nht có Tây Nguyên là vùng có s doanh nghip thành lp mi gim so vi cùng kỳ năm 2014, các tnh/thành còn li đu tăng. C th: Đng bng sông Hng tăng 33,5%; Đông Nam B tăng 31,3%, Bc Trung B và Duyên hi min Trung tăng 26,1%; Trung du và min núi phía Bc tăng 25,7%, Đng bng sông Cu Long tăng 20,5%.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đu năm 2015, doanh nghip gia nhp th trường tăng tt c các ngành so vi cùng kỳ năm 2014 và mt s ngành có t l tăng cao, như: Ngh thut, vui chơi và gii trí (95,3%); Kinh doanh bt đng sn (78,7%); Nông nghip, lâm nghip và thy sn (55,3%); Vn ti kho bãi (52,3%); Dch v vic làm, du lch, cho thuê máy móc, thiết b, đ dùng và các dch v h tr khác (38,0%); Xây dng (36,6%); Khoa hc, công ngh, dch v tư vn, thiết kế, qung cáo và chuyên môn khác (33,7%)...

Ngoài ra, cũng trong 9 tháng đu năm 2015, c nước có 12.848 doanh nghip ngng hot đng quay tr li hot đng, tăng 8,2% so vi cùng kỳ năm trước. Điu này cho thy, các gii pháp ca Chính ph, b, ngành và đa phương được ban hành đã phát huy tác dng và h tr khu vc doanh nghip phát trin.

Bên cnh đó, cũng theo Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, s doanh nghip hoàn tt th tc gii th, chm dt hot đng kinh doanh trong 9 tháng đu năm 2015 ca c nước là 6.962 doanh nghip, gim 0,9% so vi cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, s doanh nghip khó khăn buc phi tm ngng hot đng trong 9 tháng li tăng so vi cùng kỳ năm ngoài. C th là 47.604 doanh nghip, tăng 15,3%, bao gm: 12.437 doanh nghip đăng ký tm ngng hot đng có thi hn, 35.167 doanh nghip ngng hot đng ch đóng mã s doanh nghip hoc không đăng ký.

Theo đó, mc dù s doanh nghip thành lp mi, cùng s doanh nghip quay li hot đng trong 9 tháng đu năm 2015 là 81.195 doanh nghip, song cũng có ti 54.566 doanh nghip gii th và tm ngng hot đng. Như vy, hiu s gia doanh nghip sinh ra và mt đi trong 9 tháng đu năm 2015 là 26.629 doanh nghip. Điu này cho thy, khi doanh nghip vn còn rt khó khăn.

Đc bit, phn ln các doanh nghip gii th, tm ngng hot đng là nhng doanh nghip có quy mô vn nh (Bng). 

C th: s doanh nghip gii th, tm ngưng hot đng có quy mô vn dưới 10 t đng ln lượt chiếm ti 93,5%, 93.7%, trong khi doanh nghip trên 100 t đng ch chiếm 0,01% và 0,006%. S chênh lch này phn nào cho thy rng, các doanh nghip nh ca Vit Nam có sc chng chi vô cùng yếu trước nhng khó khăn ca th trường./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan