Cập nhật ngày 02/03/2020 - 09:51:40

           

Từ ngày 01/04/2020, việc phân loại và đánh giá hợp tác xã sẽ như thế nào?

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT, ngày 19/02/2020 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Theo Thông tư số 01, căn cứ sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho thành viên thì hợp tác xã được phân thành 04 loại: hợp tác xã phục vụ sản xuất, hợp tác xã phục vụ tiêu dùng, hợp tác xã tạo việc làm và hợp tác xã hỗn hợp.

Có 4 loại hình hợp tác xã

Thông tư nêu rõ, căn cứ theo số lượng thành viên, hợp tác xã được phân loại thành: hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ là hợp tác xã có dưới 50 thành viên; hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ là hợp tác xã có từ 50 đến 300 thành viên; hợp tác xã quy mô thành viên vừa là hợp tác xã có từ trên 300 đến 1 nghìn thành viên; hợp tác xã quy mô thành viên lớn là hợp tác xã có từ trên 1 nghìn thành viên trở lên.

Căn cứ theo tổng nguồn vốn, hợp tác xã được phân loại thành hợp tác xã quy mô vốn siêu nhỏ là hợp tác xã có tổng nguồn vốn dưới 1 tỷ đồng; hợp tác xã quy mô vốn nhỏ là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; hợp tác xã quy mô vốn vừa là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng; hợp tác xã quy mô vốn lớn là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên.

Bên cạnh đó, Thông tư số 01 cũng đưa ra tiêu chí đánh giá hợp tác xã. Cụ thể là, hợp tác xã được đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: Nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm; Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của hợp tác xã, tối đa 30 điểm; Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm.

Hằng năm, Hội đồng quản trị hợp tác xã tổ chức tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã mình theo các tiêu chí quy định. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn. Căn cứ trên kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (kiểm soát viên) thống nhất, hợp tác xã được xếp loại như sau: a) Tốt: Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm; b) Khá: Tổng điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm; c) Trung bình: Tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; d) Yếu: Tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm.

Chậm nhất vào ngày 18/12 hằng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh. Chậm nhất vào ngày 21/12 hằng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan