Dữ liệu đăng ký HTX chứa đựng những thông tin chi tiết, quan trọng và phản ánh đầy đủ thông tin đăng ký của chủ thể là HTX đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật, ghi nhận thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX và được lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX. Từ cuối tháng 5/2019, các HTX trên cả nước đã được đăng ký thông qua Hệ thống này và dữ liệu đăng ký của HTX được ghi nhận đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia trên. Tuy nhiên, đối với các HTX được thành lập trước đó, thì dữ liệu đăng ký có nhiều điểm bất cập.

Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý dữ liệu đăng ký hợp tác xã
Cần có giải pháp hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký HTX ở giai đoạn trước

Để khắc phục những tồn tại, bất cập này, cần có giải pháp hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký HTX ở giai đoạn trước, góp phần đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTXchứa đựng đầy đủ và cập nhật những thông tin về đăng ký HTX trên phạm vi cả nước.

Một số tồn tại, hạn chế về dữ liệu đăng ký HTX và nguyên nhân

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các thông tin về tình trạng HTX hiện nay chưa được rà soát, kiểm tra với thông tin về tình trạng của các HTX bên Hệ thống thông tin thuế, nên dữ liệu chưa được đồng bộ hoặc còn có sai lệch giữa thông tin đăng ký HTX và thông tin đăng ký thuế. Do tiêu chí quản lý đặc thù của 2 ngành là khác nhau dẫn đến chất lượng dữ liệu đầu vào chuyển đổi khác nhau. Việc lưu trữ dữ liệu đăng ký HTX ở địa phương trước đây được cấp thủ công lưu trữ dưới dạng hồ sơ, word, excel không thể tránh được việc thất lạc hoặc dữ liệu không được cập nhật đầy đủ, nên trong quá trình nhập liệu có thể đã xảy ra sai lệch, thiếu thông tin không đồng bộ giữa dữ liệu đăng ký HTX và đăng ký thuế.

Cụ thể, một số tồn tại của dữ liệu chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX là: Trường thông tin về mã số HTX/mã số thuế bị trống; thiếu thông tin của địa chỉ trụ sở chính; thông tin về số lượng, chi tiết của từng thành viên HTX không đầy đủ; trường thông tin về ngành, nghề kinh doanh chính và mã ngành, nghề kinh doanh của các HTX chuyển đổi bị trống; trường thông tin về người đại diện theo pháp luật bị trống; trường thông tin về số điện thoại của HTX bị trống; thiếu tài liệu đính kèm thuộc hồ sơ đăng ký HTX, đơn vị trực thuộc...

Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế nêu trên được nhận định là do nhiều yếu tố, như: Một số trường thông tin không yêu cầu bắt buộc khi nhập liệu ban đầu, nên cán bộ nhập thiếu thông tin hoặc do thiếu sót của cán bộ nhập liệu; hai ngành đăng ký kinh doanh và ngành thuế trước đây phối hợp chưa đồng bộ, nên xảy ra thiếu mã số thuế; thiếu hồ sơ gốc của HTX hoặc việc lưu trữ hồ sơ tại địa phương bị phân tán bởi qua nhiều cán bộ HTX phụ trách.

Một số giải pháp hoàn thiện dữ liệu đăng ký HTX

Để khắc phục những bất cập tồn tại của dữ liệu đăng ký HTX đối với những HTX đã thành lập trước ngày 28/5/2019 và đến nay vẫn đang hoạt động, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đề xuất một số giải pháp hoàn thiện khối dữ liệu này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của dữ liệu đăng ký HTX trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX có giá trị pháp lý là thông tin của HTX. Đây là nguồn thông tin tin cậy, chính thống của cơ quan nhà nước để khẳng định vị trí pháp lý, tình trạng hoạt động của HTX đối với cộng đồng, xã hội và các bên thứ ba trong trường hợp các bên đối tác muốn tìm kiếm, tiếp cận trong kinh doanh… Do đó, cần đẩy mạnh tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo chuyên đề về nội dung này tới toàn thể cán bộ làm công tác quản lý và cấp đăng ký HTX tại các cấp, để họ ý thức sâu sắc hơn về chất lượng dữ liệu đăng ký HTX, đồng thời quyết liệt hơn trong quá trình chuẩn hóa, hoàn thiện nguồn dữ liệu chính thống này trong thời gian tới.

Thứ hai, tuyên truyền quy định về chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đăng ký HTX đối với công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký HTX. Đây là việc làm hàng năm của cơ quan đăng ký HTX. Hiện nay, quy định này đã được nêu tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT bổ sung Điều 23a Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT. Đồng thời, phổ biến tầm quan trọng của thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm soát quy trình chuẩn hóa dữ liệu đối với việc cập nhật dữ liệu đăng ký HTX còn thiếu vào trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX.

Thứ ba, đẩy mạnh nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng nguồn dữ liệu đăng ký HTX, qua đó tăng cường và đẩy mạnh sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đến công tác quản lý về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký HTX tại địa phương thông qua các văn bản chỉ đạo, các chương trình và kế hoạch công tác về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký HTX.

Thứ tư, quy trình chuẩn hóa dữ liệu đăng ký HTX cần phải được xây dựng cụ thể, chi tiết, trong đó, lọc dữ liệu tại từng địa phương; rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng các trường thông tin bị thiếu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX. Đồng thời xây dựng kế hoạch, cách thức thực hiện, công tác tổ chức phối hợp, các bước công việc phải triển khai, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan đăng ký HTX và các cơ quan có liên quan để thực hiện khả thi công tác chuẩn hóa dữ liệu một cách chủ động, hiệu quả.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX, đồng thời đẩy mạnh việc số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký HTX trên phạm vi cả nước nhằm mục đích hoàn thiện và đồng bộ dữ liệu về hợp tác xã, phát hiện và đính chính, bổ sung, cập nhật các thông tin còn sai lệch hoặc còn thiếu về HTX trong Cơ dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX.

Thứ sáu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan để thực hiện rà soát cácHTX đã đăng ký thành lập mà không đăng ký thuế hoặc đã dừng thực hiện nghĩa vụ thuế mà không hoặc chưa làm thủ tục giải thể tại cơ quan cấp đăng ký HTX, đảm bảo thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu một cách sâu sát, gắn kết và có hiệu quả.

Thứ bảy, bố trí và đảm bảo các nguồn lực vật chất và nguồn lực con người nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký HTX .Đây là cơ sở đảm bảo cho việc thực thi công tác chuẩn hóa dữ liệu. Để chuẩn hóa, hoàn thiện được dữ liệu đăng ký HTX trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX trong thời gian tới, thì cần có sự quyết liệt của toàn thể cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh về HTX và cán bộ quản lý dữ liệu cấp Trung ương. Bên cạnh đó, điều kiện cần và đủ chính là sự đầu tư thích đáng cho nguồn nhân lực, vật lực phục vụ công tác hoàn thiện dữ liệu về đăng ký HTX trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX nói riêng và hoàn thiện, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX nói chung./.