Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7646/VPCP-NN, ngày 04/10/2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2023 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 10/2023, dự kiến tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2023
Tháng 10/2023, dự kiến tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2023

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2023, với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5744/VPCP-NN, ngày 28/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Dự kiến Diễn đàn sẽ được tổ chức trong tháng 10/2023.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát kỹ nội dung, hoàn thiện Chương trình và Kịch bản điều hành, tài liệu; chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần phục vụ Diễn đàn; giao Bộ Ngoại giao bố trí phiên dịch phục vụ Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2023.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Trước đó, ngày 23/9/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Diễn đàn có chủ đề Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Diễn đàn đã đánh giá một cách căn bản, khách quan, toàn diện, sâu sắc những xu hướng chuyển đổi số, môi trường chuyển đổi số quốc gia, những đòi hỏi khách quan cần đổi mới của mô hình kinh tế này, những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra nguyên nhân, cũng như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt là các giải pháp đưa ra gắn với quyết tâm chuyển đổi số để thay đổi phương thức quản lý, vận hành của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã./.