Cập nhật ngày 07/04/2018 - 01:10:23

           

Thủ tướng yêu cầu các địa phương và các bộ, ngành phải sử dụng đất đai có hiệu quả

- Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của các địa phương.

Vì sao phải điều chỉnh quy hoạch?

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Quốc hội Khóa XIII Kỳ họp thứ hai đã thông qua Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp quốc gia. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được phê duyệt, Chính phủ đã xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đưa công tác quản lý đất đai ở các địa phương đi vào nề nếp.

Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phân bổ và chủ động dành quỹ đất hợp lý cho phát triển, khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, các khu dân cư..., góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, gi v ng ổn định tình hình an ninh, chính trị - xã hội của cả nước và các địa phương; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và toàn vẹn lãnh thổ.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia được xây dựng trên cơ sở các dự báo phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của cả nước trong bối cảnh chưa tính đến tác động của nền kinh tế toàn cầu đến kinh tế trong nước, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được dự báo theo xu hướng tích cực với tốc độ tăng trưởng nhanh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức từ ngày 20/01/2016 đến 28/01/2016 đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; theo đó một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội có sự thay đổi như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người là 3.200 - 3.500 USD, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38 - 40% (theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7 - 8%/năm; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người là 3.000 USD, tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 45%). Do đó, một số chỉ tiêu sử dụng đất của cả nước đến năm 2020 cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia được lập theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 nên một số chỉ tiêu sử dụng đất đã thay đổi so với Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (như đất khu công nghệ cao, khu kinh tế...). Tại Khoản 1, Điều 51, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật này khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020)”.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý, sử dụng đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước và các địa phương trong giai đoạn mới, phù hợp với nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu theo đúng quan điểm, mục tiêu sử dụng đất đã được nêu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, cần thiết phải “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp quốc gia”.

Những vấn đề cần lưu ý trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương và các bộ, ngành phải sử dụng đất đai có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ về việc tăng cường quản lý và sử dụng rừng và đất rừng, đặc biệt là rừng và đất rừng tự nhiên; nâng cao, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, trong đó đặc biệt là trách nhiệm của Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy và Lãnh đạo UBND cấp tỉnh trong việc quản lý, sử dụng rừng và đất rừng tự nhiên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) đối với các tỉnh có chỉ tiêu quy hoạch đất đảm bảo tuân thủ theo chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ về việc sử dụng đất rừng và có các chỉ tiêu sử dụng đất rừng bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ; bổ sung trách nhiệm cho các tỉnh trong việc quản lý, sử dụng đất rừng (trong đó có đất rừng tự nhiên) tại Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của địa phương.

Đối với các tỉnh có chỉ tiêu sử dụng đất rừng thấp hơn so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát lại, có báo cáo cụ thể, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi đất rừng đúng mục đích, hạn chế tối đa việc sử dụng đất rừng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tỉnh Bình Phước, Cà Mau, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp và 2 Bộ Quốc phòng, Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan