Vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam là 876.028.230.000 đồng, trong đó cổ phần nhà nước là 855.812.230.000, chiếm 97,7% vốn điều lệ; cổ phần của người lao động, tổ chức Công đoàn 4.514.000.000 đồng, chiếm 0,51% vốn điều lệ; cổ phần của nhà đầu tư mua đấu giá 15.702.000.000 đồng, chiếm 1,79% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 27/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam tại Quyết định 204/QĐ-TTg.

Theo đó, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP sẽ cổ phần hóa theo hình thức: Kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng), tổng số cổ phần: 100.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 48.499.900 cổ phần, chiếm 48,5% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 390.100 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 10.000 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 100.000 cổ phần, chiếm 1% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 51.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, thì Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần.

“Do vậy, việc Tổng công ty này bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”, văn bản chỉ rõ./.