“Tham nhũng, lãng phí làm tổn hại đến uy tín của Nhà nước, giảm niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị, các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc tại khu vực Nhà nước. Phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cấp bách và được giao cho nhiều cơ quan Nhà nước thực hiện trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau…”, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Trần Sỹ Thanh cho biết, tại tọa đàm “Cơ sở lý luận về pháp luật KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kinh nghiệm quốc tế”, theo KTNN.

Báo cáo kiểm toán cần là chứng cứ tin cậy buộc tội trong các phiên tòa hình sự
Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, tham nhũng, lãng phí làm tổn hại đến uy tín của Nhà nước... Ảnh: KTNN

Thực tiễn cho thấy, tuy KTNN đã có những đóng góp nhất định trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhưng kết quả còn nhiều hạn chế. Vai trò của KTNN đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn chưa tương xứng với địa vị pháp lý của KTNN trong hệ thống cơ quan kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công…

Trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đòi hỏi KTNN phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện một cách toàn diện cả trên phương diện lý luận và thực tiễn về: vai trò, vị trí, chức năng của KTNN; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của KTNN; tổ chức hoạt động và phương pháp, công nghệ kiểm toán… đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò của KTNN đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Báo cáo kiểm toán cần là chứng cứ tin cậy buộc tội trong các phiên tòa hình sự
GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Đại học Luật Hà Nội đề xuất Cơ quan Kiểm toán tối cao phải có cơ sở pháp lý vững chắc về kiểm toán phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: KTNN

Theo GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Đại học Luật Hà Nội, để phát huy vai trò trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Cơ quan Kiểm toán tối cao phải có cơ sở pháp lý vững chắc về kiểm toán phòng, chống tham nhũng, lãng phí phù hợp với điều kiện thể chế chính trị, trình độ phát triển của quốc gia. Cơ sở pháp lý phải đủ mạnh, bao quát toàn diện các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí. Địa vị pháp lý cao được pháp luật quy định, hoạt động độc lập và cơ chế phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng là nền tảng quan trọng cho Cơ quan Kiểm toán tối cao tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

“Liên quan đến hướng hoàn thiện pháp luật về KTNN, cần bổ sung vào Điều 10, Luật KTNN nhiệm vụ kiểm toán thuế nhằm hạn chế tình trạng trốn thuế, hoặc tình trạng nộp thuế không đúng định mức mà pháp luật quy định, làm thiệt hại đến ngân sách Nhà nước. Cùng với cần xem xét bổ sung vào Luật này nội dung về kiểm toán nợ công, nợ chính phủ, nợ quốc gia, cần bổ sung quy định vào Điều 7 của Luật theo hướng, giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán là giá trị làm chứng cứ tin cậy buộc tội hoặc gỡ tội trong các phiên tòa hình sự khi liên quan đến tội pham tham nhũng, đồng thời là cơ sở pháp lý để ra quyết định trong các phiên tòa dân sự khi liên quan việc xác định lỗi của các bên tranh chấp…/.