Sáng ngày 16/7, Hội thảo “Tổng kết chỉ số cải cách hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo” đã được tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Vũ Đại Thắng.

Hội thảo nhằm rút kinh nghiệm, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, thực chất kết quả việc triển khai cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó có Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia, thực hiện Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ chủ ban hành.

Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 vẫn tiếp tục được chia thành 07 lĩnh vực chính, bao gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc Bộ; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; (6) Cải cách tài chính công; (7) Hiện đại hóa hành chính.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá là cơ quan có giá trị điểm số tăng cao nhất (8,11%) trong số 18 bộ, ngành được đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính.

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch - đầu tư đã được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm chỉ đạo quyết liệt, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, được các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ liên quan đã có sự phối hợp thực hiện khá đầy đủ công tác báo cáo theo kỳ hạn theo yêu cầu của đơn vị tổng hợp, tạo điều kiện để các báo cáo Cải cách hành chính của Bộ gửi Bộ Nội vụ luôn đạt yêu cầu đề ra về nội dung và thời hạn.

Kết quả Báo cáo Chỉ số xếp hạng Cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 cho thấy, trong tổng số 18 bộ, ngành (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, UB Dân tộc) được chấm điểm, xếp hạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đứng 14/18 bộ, ngành, với 80,72 điểm (trong đó, điểm do Hội đồng thẩm định đánh giá đạt 51,66 điểm/62,5 điểm, xếp thứ 13/19 bộ, ngành; điểm điều tra xã hội học đạt 29,07 điểm/37,5 điểm, xếp thứ 10/19 bộ, ngành).

So với năm 2017 (xếp hạng 17/19 bộ, ngành), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng 3 bậc, tăng 8,11 điểm (trong đó, Bộ đã tăng điểm ở cả 2 phần: Hội đồng đánh giá tăng 4,67 điểm, chiếm 57,6% tổng điểm tăng; Điều tra xã hội học tăng 3,45 điểm, chiếm 42,4% tổng điểm tăng).

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá là cơ quan có giá trị điểm số tăng cao nhất (8,11%) trong số 18 bộ, ngành được đánh giá, xếp hạng. Trong đó, có một số lĩnh vực có sự tiến bộ rõ rệt so với năm 2017, như: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (tỷ lệ hoàn thành đạt 91,32%); Hiện đại hóa hành chính (tỷ lệ hoàn thành đạt 85,11%); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính (tỷ lệ hoàn thành đạt 81,24%); các lĩnh vực này năm 2017 đạt lần lượt là 78,95%, 65,52% và 71,43%.

Tuy nhiên, mặc dù xếp hạng cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng bậc, nhưng vẫn ở mức khiêm tốn; một số lĩnh vực còn thấp so với các bộ, ngành; có lĩnh vực giảm sút nhiều so với năm 2017.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và tăng hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và các năm tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định sẽ thực hiện hiệu quả các giải pháp, cụ thể:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính;

Hai là, các đơn vị chủ trì từng lĩnh vực xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, định lượng về mặt thời gian với các đơn vị khác trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

Ba là, có cơ chế thưởng – phạt rõ ràng đối với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

Bốn là, chú trọng công tác truyền thông trong tất cả các lĩnh vực của cải cách hành chính, coi truyền thông là “người bạn đồng hành” cùng với công tác cải cách hành chính để mọi công chức, viên chức của Bộ nói riêng, toàn xã hội nói chung cùng chung tay xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, song, cần có biện pháp cụ thể để khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí có điểm số thấp để nâng cao chỉ số cho những năm sau.

“Công tác cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 dứt khoát phải triển khai hiệu quả hơn các năm đã qua”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng yêu cầu./.