Ngày 11/5/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công điện số 02/CĐ-BKHĐT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đây là văn bản thứ 4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư "nhắc" tiến độ báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 3 văn bản đôn đốc tiến độ

Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025 là trước ngày 20/5/2021.

Trước đó, để đáp ứng đúng thời gian quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 3 văn bản đôn đốc tiến độ. Đó là: Văn bản số 2279/BKHĐT-TH, ngày 22/4/2021, Công điện số 01/BKHĐT-TH, ngày 28/4/2021 và Văn bản số 2609/BKHĐT-TH, ngày 07/5/2021 về việc đôn đốc các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2021, trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công mới nhận được báo cáo của 27/52 bộ, cơ quan Trung ương và 48/63 địa phương .

Do vậy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13/5/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào lúc 8h00 ngày 13/5/2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định như thông báo tại Văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 07/5/2021.

“Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia”, công điện nêu rõ./.

Dự kiến tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.750.000 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách Trung ương: 1.380.000 tỷ đồng, bao gồm: vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng; vốn trong nước 1.080.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự kiến vốn nước ngoài là 300.000 tỷ đồng; trong đó: dự phòng chung là 30.000 tỷ đồng, phân bổ chi tiết cho các dự án là 270.000 tỷ đồng.

Mục tiêu, định hướng đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công theo hướng giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, giữ vững vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng yếu, nhất là hạ tầng giao thông và năng lượng, dự án kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, ứng phó với biến đổi khí hậu, dự án tạo sự lan tỏa lớn nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, miền./.