Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định rõ vốn đầu tư các dự án này thuộc nguồn vốn nào, có lý giải đầy đủ, trên cơ sở đó, nêu rõ trong Dự thảo Quyết định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư các dự án này, cũng như quản lý tài sản hình thành sau khi Dự án hoàn thành.

Đồng thời, xác định rõ UBND tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn về lập, thẩm định và phê duyệt dự án; quy định rõ cơ chế kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, phê duyệt cũng như triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả, đạt chất lượng và đúng pháp luật; xác định rõ phương thức đấu thầu đối với các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp, thống nhất về việc bổ sung Dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 04 tỉnh miền Trung” vào phạm vi, đối tượng của Quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với Bộ Tư pháp để thống nhất về hình thức văn bản. Sau khi thực hiện các nội dung trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ./