BVSC trả cổ tức tiền mặt 8%, chốt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cao hơn 2021
BVSC chốt chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của BVSC được đón tiếp 46 cổ đông (trong đó có 39 cổ đông tham dự trực tiếp và 7 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 45 triệu cổ phần, chiếm 63.22% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong thời gian diễn ra chương trình, Đại hội đồng Cổ đông đã lắng nghe,thảo luận để thông qua các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 – 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Thông qua định hướng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025; Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022; Báo cáo Thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cũng như một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Là năm thứ hai đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới các doanh nghiệp với nhiều đợt giãn cách xã hội hơn và cường độ giãn cách cao hơn, song với kinh nghiệm ứng phó từ năm trước, BVSC vẫn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh và gặt hái những thành tựu ấn tượng. Các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ 2021 thông qua đều hoàn thành vượt kỳ vọng & tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ, tổng doanh thu đạt 1147,2 tỷ đồng, trong đó doanh thu thực hiện đạt 1052.8 tỷ đồng, hoàn thành 130,8% kế hoạch và tăng 103% so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là mảng môi giới & dịch vụ tài chính, mảng tư vấn & đại lý phát hành. Lợi nhuận sau thuế đạt 282,9 tỷ đồng, trong đó LNST thực hiện đạt 232,2 tỷ đồng, tương đương 140% kế hoạch và tăng 121% so với cùng kỳ.

Tại Đại hội, BVSC đã trình các cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, theo đó ngoài việc trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ với tỷ lệ 5% mỗi quỹ, sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% trên mệnh giá và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối. Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 138,7 tỷ đồng, tăng 67,74% so với kế hoạch đề ra.

BVSC trả cổ tức tiền mặt 8%, chốt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cao hơn 2021
Năm 2022, theo đó BVSC đặt mục tiêu LNST thực hiện đạt 236 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo đó BVSC đặt mục tiêu LNST thực hiện đạt 236 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hùng mạnh.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, với vai trò Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập và tiên phong trên thị trường chứng khoán, BVSC đã liên tục nâng cao năng lực tài chính, không ngừng củng cố hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành công ty chứng khoán uy tín hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. BVSC liên tiếp được đón nhận các giải thưởng và bình chọn đánh giá của các tổ chức lớn có uy tín trong nước và nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Công ty công bố đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn:

https://bit.ly/3xMwDJe