Để phục vụ xây dựng báo cáo đánh giá 3 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, đồng thời có thêm luận cứ cho xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII trong thời gian tới, hôm nay (ngày 20/6), Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án do ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban KTTW, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, theo Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế, Ban KTTW.

Cần Chỉ thị của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư để gỡ khó cho Đề án 06
Theo Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, đến nay, đã cấp trên 65 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân (ảnh: Ban KTTW)

Tại buổi làm việc, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã báo cáo kết quả thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh, xác thực điện tử. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công an đã lồng ghép các nhiệm vụ, tận dụng cơ sở vật chất, qua đó góp phần giảm mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng.

Đến nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập và đồng bộ hơn 103.854.257 triệu phiếu thông tin dân cư từ các nguồn thông tin.

Để phát huy những lợi ích, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06).

Triển khai Đề án 06, Bộ Công an đã xây dựng ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID, phấn đấu đến năm 2025 có trên 40 triệu tài khoản người dùng, đảm bảo 100% các giao dịch công dân số được ký số xác thực. Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương từng bước hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, đến nay đã hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án. Từ ngày 21/5/2022, Bộ Công an đã triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu online tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội và Cục quản lý xuất nhập cảnh; triển khai đăng ký, cấp biển số xe ô tô và xe mô tô tại cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc.

Tuy nhiên, qua trình triển khai thực hiện Đề án 06 còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế: (1) Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương còn chậm, do nhiều hệ thống kỹ thuật của các bộ, ngành, địa phương được đầu tư thiếu đồng bộ; (2) Việc triển khai Đề án 06 gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề về pháp lý, cần thiết phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định về Định danh và Xác thực điện tử…

Cần Chỉ thị của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư để gỡ khó cho Đề án 06
Theo Trưởng Ban KTTW Trần Tuấn Anh, Ban KTTW sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc triển khai các nội dung về chuyển đổi số (ảnh: Ban KTTW)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, yêu cầu về kết nối “hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất” đã được nêu rõ trong Nghị quyết 52-NQ/TW. Như vậy, đặt ra vấn đề thể chế hóa nội dung này, nhất là từng bước hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về hành lang pháp lý và phân công trách nhiệm cụ thể của bộ, ngành, các cơ quan liên quan để vận hành các Trung tâm dữ liệu an toàn, hiệu quả.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Ban KTTW sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc triển khai các nội dung về chuyển đổi số, những vấn đề mới phát sinh trong phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, nhất là tiếp tục đồng hành, ủng hộ các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai Đề án 06...

“Ban KTTW sẽ đôn đốc các bộ, ngành mạnh mẽ, quyết liệt về vấn đề này. Qua trao đổi làm rõ những vướng mắc như đã nêu, chúng ta thấy rằng rất cần thiết phải có một Chỉ thị của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giải quyết những điểm nghẽn…”, ông Trần Tuấn Anh cho biết.

Liên quan đến phục vụ cho xây dựng dự thảo Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Tổ biên tập, trên cơ sở khai thác những dữ liệu này, để xây dựng một số báo cáo chuyên đề phục vụ cho xây dựng đề án trên, tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất, về đặc điểm dân cư từ cơ sở dữ liệu thu nhận được về cơ cấu dân số trong thời kỳ dân số vàng; về tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam tác động đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ hai, trên cơ sở điều tra về dữ liệu dân cư cần xem xét, đánh giá về thực trạng phân bố không gian phát triển kinh tế Việt Nam gắn với vấn đề lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trong công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Thứ ba, trên cơ sở điều tra về một số nội dung như: năng suất lao động; di cư, đặc biệt là lưu trú, di chuyển lao động; vấn đề an sinh xã hội các cấp, nhất là cấp quốc gia, xác định các ưu tiên quan trọng đối với bảo trợ xã hội nhóm đối tượng hoàn cảnh khó khăn và đề xuất những chính sách có liên quan.

Thứ tư, qua điều tra về dân cư, đề nghị phân tích vài khía cạnh đầy đủ hơn về vấn đề phát triển kinh tế số, xã hội số./.