Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 với việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2017, phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2017.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2017 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công tính đến ngày 31/10/2016; Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ và các Nghị định khác hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2017; khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2017, đề nghị các đơn vị:

Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2017, trong đó: Tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2017 của đơn vị theo từng nguồn vốn; Dự kiến khả năng cân đối từng nguồn vốn đầu tư công; Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác ngoài nguồn vốn đầu tư công; Các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2017 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Các đề xuất, kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 của đơn vị.

Lập kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Đối với việc lập kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN năm 2017, nội dung văn bản nhấn mạnh nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch và dự kiến danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 cho từng dự án.

Cụ thể, nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch như sau:

- Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước nước sửa đổi năm 2015, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH 13, ngày 28/08/2015 của ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TT, ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền.

- Kế hoạch đầu tư năm 2017 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 dự kiến bố trí cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được thông báo tại văn bản số 916/BKHĐT-TH, ngày 5/02/2016 trừ đi số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2016.

Cần xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2017

- Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 phải quán triệt các nguyên tắc sau đây:

+ Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 cho từng dự án phải phù hợp và không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã trình cấp có thẩm quyền, trừ đi số vốn đã bố trong kế hoạch năm 2016.

+ Phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2017; trong từng ngành, từng lĩnh vực, chương trình việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (1) ưu tiên bố trí vnốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; (2) dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; (3) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;(4) Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77 và Nghị định 136 của Chính phủ.

+ Đối với dự án khởi công mới, ngoài việc thực hiện các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại điểm 2 Mục I của văn bản, chỉ được bố trí vốn khi đã bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Không bố trí vốn kế hoạch nguồn NSNN năm 2017 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

Lập kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Trong điều kiện vốn ODA giảm, với mức độ ưu đãi thấp hơn trước cần rà soát chặt chẽ,thận trọng kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Lập kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017

Các đơn vị căn cứ vào khả năng từng nguồn cụ thể, lập kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 theo từng nguồn thu cụ thể và các nội dung của Văn bản 446/BKHĐT-TH, ngày 9/6/2016.

Lập kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các dự án PPP theo đúng trình tự quy định của Luật Đầu tư công, các nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công và Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư./.