Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 8/4/2023 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023. Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện nhiều chính sách lớn của đất nước.

Chính phủ yêu cầu có phương án xử lý cụ thể đối với nguồn lực còn dư của chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm
Ảnh minh họa

Chuẩn bị các điều kiện triển khai ngay dự án sau khi được giao vốn từ Chương trình phục hồi KT-XH

Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (Chương trình), với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực, sau hơn 01 năm triển khai Chương trình, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn; giải ngân các chính sách hỗ trợ đạt trên 84 nghìn tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, một số chính sách hỗ trợ đã hết thời hạn, đạt kết quả chưa cao, việc điều chuyển nguồn lực từ các chính sách không có khả năng thực hiện để bổ sung nguồn lực cho các chính sách khác còn chậm.

Để kịp thời khắc phục các vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chính sách thuộc Chương trình; Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị các điều kiện triển khai ngay dự án sau khi được giao vốn từ Chương trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan để thúc đẩy chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với nguồn lực còn dư của chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông báo số 116/TB-VPCP, ngày 06/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Chính phủ trước ngày 15/4/2023.

Các bộ, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về việc chậm giải ngân

Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Nghị quyết nêu rõ, đến hết ngày 31/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 100% số vốn Quốc hội quyết nghị cho từng bộ, cơ quan, địa phương; bộ, cơ quan, địa phương đã giao kế hoạch chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án đạt 87,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; còn 12,9% số vốn chưa phân bổ chi tiết; ước giải ngân kế hoạch vốn mới đạt 10,35%.

Để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao, coi việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm giải ngân, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 95% kế hoạch được giao.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính công khai tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tỷ lệ giải ngân hằng tháng của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương, danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước để báo cáo theo yêu cầu của Tổ công tác tại Quyết định số 235/QĐ-TTg.

3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Rà soát các văn bản hướng dẫn chưa thống nhất, chồng chéo, sửa đổi kịp thời

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở các địa phương.

Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Đề án về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao và phương án xử lý vướng mắc trong việc thực hiện nội dung "hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã"; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/4/2023.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trong giai đoạn đến năm 2030.

Các bộ, cơ quan rà soát các văn bản hướng dẫn chưa thống nhất, chồng chéo, sửa đổi kịp thời để các địa phương thuận lợi trong tổ chức thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ thống nhất với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh trình Chính phủ tại Phiên họp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định và hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện để sớm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, bảo đảm phù hợp, khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát việc thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, không để trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật./.