Chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vươn lên vị trí thứ 2
Giá trị trung bình DTI 2021 0,4595 tăng 15,4% so năm 2020 (0,3982)

Đây là năm thứ hai Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chủ đề "từng bước trưởng thành qua việc khẩn trương triển khai công nghệ phòng, chống dịch bệnh".

Giá trị trung bình DTI 2021 0,4595 tăng 15,4% so năm 2020 (0,3982). Điểm nổi bật kết quả DTI 2021 là, so với năm 2020, giá trị DTI 2021 cấp bộ cung cấp dich vụ công tăng khoảng 15,4%; Giá trị DTI 2021 cấp bộ không cung cấp dịch vụ công giảm không đáng kể; Giá trị DTI 2021 cấp tỉnh có mức tăng đáng kể nhất, khoảng 32,7%.

Trên cơ sở kết quả DTI 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, chỉ số trung bình DTI 2021 của các bộ, tỉnh còn thấp, chưa đạt 0.5 và đề nghị bộ, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt, dành nguồn lực chuyển đổi số để đạt được các mục tiêu đến năm 2025.

Các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao mức độ chuyển đổi số của mình qua đánh giá DTI hằng năm để có những giải pháp thúc đẩy phù hợp, khắc phục những mặt còn hạn chế, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực, địa phương, không chạy theo phong trào.

Căn cứ DTI cấp bộ, cấp tỉnh, các bộ, ngành, địa phương có thể xây dựng DTI các cấp trực thuộc để có thể theo dõi, đánh giá DTI các cấp quản lý của mình từ đó có đôn đốc, thúc đẩy kịp thời.

Theo Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 06 tháng đầu năm 2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ đã phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ và các địa phương, hiệp hội đẩy mạnh các hoạt động phổ cập chuyển đổi số trực tiếp cho các địa phương, bao gồm nhận thức về tầm nhìn, chiến lược, kiến thức chuyển đổi số nói chung và nâng cao năng lực chuyển đổi số trong một số nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp. Khoảng hơn 30.000 doanh nghiệp đã được tiếp cận các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo để nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực chuyển đổi số./.