Trước thực tế các giao dịch mua bán loài hoa lan đột biến với giá trị lớn gần đây, nhất là tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh, Tổng cục Thuế, đề nghị cục thuế cấp tỉnh triển khai việc nắm bắt tình hình về các giao dịch mua bán trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để xác minh thực tế, xử lý quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Giao dịch lan đột biến nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan thuế. Ảnh: Internet

Để hướng dẫn rõ hơn về quản lý thuế, ngày 25/3, Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành Công văn số 833/TCT-DNNCN gửi cục thuế cấp tỉnh. Trong đó, Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra, thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại, thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại, thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất 5%. Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Cũng theo Tổng cục Thuế, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến, thì thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ bán lan đột biến đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (sửa đổi tại khoản 2, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế) thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Về nghĩa vụ thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán lan đột biến, thì thuộc diện điều chỉnh của thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định về hoạt động kinh doanh, với thuế suất thuế giá trị gia tăng là 1% và thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác, thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế cấp tỉnh căn cứ quy định pháp luật thuế và pháp luật có liên quan thực hiện công tác quản lý thuế đối với giao dịch mua bán Lan đột biến tại địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì cơ quan thuế chuyển thông tin cho cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.