Phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với công tác phối hợp với Ban cán sự đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên và các đơn vị thuộc Bộ đã cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (khóa XII), đổi mới tư tưởng chỉ đạo về phương pháp xây dựng kế hoạch, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Bộ đã theo dõi sát, thường xuyên phân tích, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội; tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công. Chủ động đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư.

Các đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính bám sát chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến, cơ bản khắc phục tính hình thức, tính bình quân. Công tác truyền thông, báo chí có nhiều đổi mới sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp, bám sát hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa các nhà hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhiệm kỳ qua, Bộ đã triển khai nghiên cứu, tham mưu xây dựng 384 đề án, báo cáo về các cơ chế chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật (chưa kể các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý), trong đó đã xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền: 09 dự án luật, 16 chỉ thị, 51 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 26 nghị quyết và 24 nghị định của Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 64 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 60 thông tư và 04 thông tư liên tịch.

“Các đề án, báo cáo do Bộ chủ trì thực hiện đều bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong chương trình cũng như giao bổ sung. Góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hoá thủ tục hành chính, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trong những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh.

Ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày báo cáo chính trị/Ảnh: Chí Cường

Nhiều tiến bộ trong công tác xây dựng Đảng

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy cơ quan đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm như đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là trong chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng, chấp hành nghiêm về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ.

Đối với công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết và kết luận liên quan đến công tác xây dựng Đảng, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, gắn với xây dựng chương trình hành động, chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, mục tiêu trong Nghị quyết.

Đảng uỷ cơ quan thường xuyên thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; phối hợp với các ban, đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Biên giới quốc gia; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị: Vụ Quốc phòng - An ninh, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Báo Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương... tổ chức nghe nói chuyện, trao đổi chuyên đề về các vấn đề thời sự của đất nước như tình hình kinh tế, an ninh, chính trị - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình biển đảo... Thông qua học tập, quán triệt nghị quyết và nghe trao đổi, nói chuyện sinh hoạt chuyên đề, các cấp ủy đã có chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong công tác chính trị, tư tưởng; góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ cơ quan đã chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; phối hợp với lãnh đạo đơn vị, với các đồng chí đảng uỷ viên được phân công theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng, qua đó có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Định kỳ tổ chức giao ban cấp uỷ nghe phản ánh công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ để nắm được diễn biến về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng.

Hàng năm, Đảng ủy cơ quan tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi giữa Lãnh đạo Bộ với Đoàn viên thanh niên, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh trong cơ quan để trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, trên cơ sở đó có định hướng, động viên trong công tác chính trị, tư tưởng.

Vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, Đảng uỷ cơ quan đã chỉ đạo và phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tổ chức phát động các phong trào thi đua kỷ niệm; tổ chức thăm quan các di tích lịch sử cách mạng. Qua đó, cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động, tạo bầu không khí đoàn kết nhất trí, dân chủ và đổi mới trong toàn Đảng bộ cơ quan.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng ngày càng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho gần 300 cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; cử 132 cán bộ, đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị; 104 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị; tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 434 quần chúng ưu tú và 05 lớp đảng viên mới cho 260 đảng viên dự bị.

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc xây dựng các báo cáo tổng kết, sơ kết các quy định, quy chế, kết luận, chỉ thị của Trung ương theo quy định. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy: thành lập mới, nâng cấp, sát nhập, đổi tên tổ chức đảng, nhằm thống nhất hệ thống tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Liên quan đến công tác cán bộ, Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm, chú trọng công tác cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã thực hiện quy trình kiện toàn Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ. Triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

Thực hiện Quy chế số 296-QC/BCSĐ-ĐUBKH ngày 20/6/2013 về việc phối hợp giữa Ban cán sự đảng Bộ và Đảng ủy cơ quan, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã tham gia ý kiến có trách nhiệm và chất lượng với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ: quy hoạch, giới thiệu ứng cử, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật. Các cấp ủy Đảng đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung vào vị trí lãnh đạo theo yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng chi bộ được gắn với Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” được thực hiện đồng bộ. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho các cấp ủy trực thuộc; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ luôn đảm bảo theo quy định.

Về công tác đảng viên, Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy đã tăng cường công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Kết hợp chặt chẽ việc phát triển với rèn luyện, củng cố đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Kết quả nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 251 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra so với Nghị quyết. Trong đó, số cán bộ trẻ chiếm 95%, đảng viên là nữ được kết nạp vào đảng chiếm tỷ lệ gần 60%. Nhiều đảng viên có trình độ, kiến thức, chuyên môn cao, đạo đức lối sống tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, nhiều đồng chí sau khi được kết nạp đã khẳng định được bản thân, luôn rèn luyện, tu dưỡng và được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đơn vị khi tuổi đời còn trẻ.

Nhiệm kỳ qua, 98,7% tổng số cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng của Đảng bộ cơ quan đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, có 78,7% tổ chức đảng và 18,9% đảng viên được tặng Giấy khen. Việc tổ chức xét tặng Huy hiệu Đảng, xét kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức và tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng kịp thời, đúng quy định.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng và chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra theo quy định. Tham mưu và tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo yêu cầu. Xây dựng và ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên của Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan quyết định thành lập 08 đoàn kiểm tra, 12 đoàn giám sát đối với 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ cơ quan, các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, Đảng ủy cơ quan, các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung về dân vận góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị, nâng cao đạo đức công vụ, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức mít tinh, kỷ niệm, phát động các phong trào thi đua, sinh hoạt chuyên đề, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao..., qua đó khơi dậy niềm tự hào, yêu nước, ý thức trách nhiệm công chức trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong tổ chức và mọi hoạt động trong Đảng bộ cơ quan và các đơn vị thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức của các đơn vị và của Bộ hàng năm; Vận động cán bộ, đoàn viên các đơn vị thi đua “Lao động giỏi” gắn với nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ đoàn viên; làm tốt công tác xã hội từ thiện, luôn đề cao tính nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái với nhiều nghĩa cử cao đẹp, khích lệ tấm lòng nhân ái trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn cơ quan.

Để đạt được những kết quả trên, đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh, đó là nhờ “Đảng ủy cơ quan luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có nhiều cố gắng, nỗ lực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ...”./.