Dt may hưởng li nhiu nht

Theo đánh giá ca B Công Thương, Vit Nam s là nước hưởng li nht trong s 12 nước tham gia TPP. Đi vi ngành dt may, các nước tham gia TPP là đi tác xut khu quan trng ca Vit Nam, đc bit là M và Nht. 40% giá tr hàng hóa ca Vit Nam được xut khu sang 11 nước trong TPP. Vit Nam xut khu ch yếu các mt hàng qun áo dt may và da giy sang các nước trong TPP, chiếm 31% tng giá tr. Đc bit, Vit Nam là nước xut khu hàng dt may đng th hai (ch sau Trung Quc) vào th trường M và th ba vào th trường Nht.

Trong đó, dt may s là ngành hưởng li nhiu nht do hin ti thuế sut vào th trường các nước TPP mà Vit Nam chưa ký FTA đang mc khá cao, như Hoa Kỳ (17,5%), Canada (17%), Mexico (30%), Peru (17%). nhưng khi TPP được ký kết, mc thuế sut này s gim dn xung 0%. Theo đó, kim ngch xut khu d kiến có th tăng 30 - 40% ngay trong năm đu tiên và sau khong 3 - 4 năm, kim ngch s tăng gp đôi. D kiến, kim ngch s đt 16 t USD ngay năm 2018 (tăng 3 t USD) và ti năm 2020 s đt khong 20 t USD (tăng thêm 5,5 t USD). Đi cùng vi tăng trưởng kim ngch như d kiến, có th to thêm hàng triu vic làm mi.

Ti bui gp mt ca B Công Thương vi các cơ quan báo chí đ cung cp thông tin kết thúc đàm phán Hip đnh TPP vào ngày 09/10/2015, Th trưởng B Công Thương Trn Quc Khánh cho biết, c tăng 1 t USD kim ngch xut khu hàng dt may thì s to ra khong 250.000 vic làm các loi.

Ngoài ra, sau khi gia nhp TPP, cơ cu nhp khu nguyên liu đu vào ca các doanh nghip dt may Vit Nam s có s thay đi ln, chuyn dch ngun cung sang các nước trong TPP, gim thiu s ph thuc vào nguyên liu nhp khu t Trung Quc và Đài Loan. Tuy không được hưởng thuế sut 0%, mt s doanh nghip dt may s được hưởng li gián tiếp t vic gia tăng các đơn hàng ca các doanh nghip nước ngoài đ gia công.

Nhiều cơ hội mở ra cho dệt may khi vào TPP

Theo ông Nguyn Tun Vit, Giám đc Công ty Vietgo - đơn v chuyên tư vn xut khu cho doanh nghip phân tích sâu nhng li thế mà dt may có được khi vào TPP so vi nhng ngành khác: “Khi vào TPP, các mt hàng được hưởng li nht là các mt hàng nhu yếu phm cn thiết như dt may hay nông sn. Tuy nhiên, đi vi nông sn có các hàng rào k thut, như: vn đ v sinh an toàn thc phm; thì trong khi đó, hàng dt may gn như không có “hàng rào” nào”.

“Nếu như nông sn phi thay đi cơ cu, cu trúc t khâu làm đt cho ti công ngh, thì dt may thì li rt đơn gin vì đang có “sóng”. Hơn na, ngành này li có li thế do đi theo kênh riêng và khi gn tính cht thương hiu, thương mi vào thì có th đy giá lên rt cao”, ông Vit nhn mnh.

Không thay đi cách thc sn xut, kinh doanh, khó tn dng cơ hi

Cánh ca cơ hi mà TPP mang li cho ngành dt may rt rng. Tuy nhiên, song hành vi đó là nhng thách thc cũng ln và đ có th hưởng li thc s không phi là d dàng.

Khó khăn lớn nhất hin nay là vn đ nguyên ph liu. Hiện, nguyên liu bông trong nước ch cung cp được t 1% - 3% cho sn xut si. Còn nguyên liu vi ch cung cp được t 20% - 25% cho ngành may ni đa và xut khu. Có đến 70% nguyên ph liu ca ngành là hàng nhp khu, trong đó đa phn nhp khu t nhng nước chưa ký kết TPP như Trung Quc.

Ti hi tho “Hip đnh TPP - Nhng điu doanh nghip cn biết” t chc ngày 29/01/2016, theo bà Nguyn Th Thu Trang, Giám đc Trung tâm WTO và Hi nhp thuc Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI), quy tc xuất xứ “t si tr đi” được hiu chung nht là tt c các công đon sn xut hàng dt may t si tr đi, bao gm kéo si, dt vi, nhum, hoàn tt và may qun áo phi được thc hin trong ni khi TPP. Đây là quy tắc xuất xứ chặt chẽ nhất về dệt may mà Việt Nam từng cam kết trong một FTA. Theo đó, TPP chỉ chấp nhận 3 mặt hàng được áp dụng quy tắc “cắt và may” là vali, túi xách, áo ngực phụ nữ và quần áo trẻ em bằng sợi tổng hợp.

Bên cnh đó, vn đ cht lượng, mu mã cũng là mt hn chế ln ca ngành dt may. Sng trong môi trường có mc sng cao, nên người tiêu dùng các quc gia trong TPP, như: Hoa Kỳ, Nht Bn đt ra nhng tiêu chun đc bit chính xác v cht lượng, đ bn, đ tin cy và s tin dng ca sn phm.

Theo ông Nguyn Tun Vit, Giám đc Công ty VietGo: Nhng đim yếu ca doanh nghip dt may Vit Nam là: thiếu s ch đng nguyên ph liu, lười sáng to và chưa có s say mê vi ngh khiến giá thành sn phm thường b “ép”, hơn na không nhn được các đơn hàng ln trc tiếp t các hãng. Vì thế, kim ngch xut khu là 2 - 5 t USD, nhưng thc tế li nhun li ch khong 200 triu USD.

Nhưng hin nay, hàng dt may xut khu ca Vit Nam phn ln vn theo phương thc gia công, công tác thiết kế mu, mt chưa phát trin. Mt khác, k năng qun lý sn xut và k thut còn kém, đào to ch­ưa bài bn, năng sut thp, mt hàng còn ph thông, ch­ưa đa dng. Năng lc tiếp th còn hn chế, phn ln các doanh nghip dt may ch­ưa xây dng được thương hiu ca mình, ch­ưa xây dng đ­ược chiến lư­c dài hn cho doanh nghip.

Ông Nguyn Tun Vit cũng cho biết: “Kim ngch xut khu dệt may Vit Nam là 2 - 5 t USD, nhưng thc tế li nhun li rt ít, ch khong 200 triu USD. Đ mt ngun li nhun đó là do các doanh nghip Vit Nam thường ch mun nhn làm mt khâu thành phm, không có s ch đng nguyên liu đ hoàn thành mt chu trình khép kín sn phm”.

Có th nói, đây chính là đim yếu mà các doanh nghip Vit Nam hay mc phi – lười sáng to và chưa có s say mê vi ngh khiến giá thành sn phm thường b “ép”, hơn na không nhn được các đơn hàng ln trc tiếp t các hãng.

Ngoài ra, ông Vit cũng ch rõ thêm v nhng hn chế ca ngành dt may hin nay là: Do có nhiu rào cn v th tc xut khu, nên hu hết các doanh nghip Vit Nam ngi làm, b tin ra thuê công ty vn ti thc hin, nên phn li nhun không đáng k, đáng l có th lãi 2 USD thì li ch chp nhn lãi 2 cent, tc là bng 1/10. Trong khi đó, các công ty trung gian hoc tay thu Trung Quc, Hng Kông, Đài Loan ăn lãi gp 10 ln doanh nghip sn xut ca mình”, ông Vit nói.

T thc tế kết ni xut khu vi khách hàng quc tế, Giám đc Công ty Vietgo cho rng: “Chúng ta c hô hào thúc đy kinh tế phi gim thuế nhưng nếu không điu chnh quy trình sn xut thì gim thuế cũng s không có ý nghĩa nhiu. Thc tế, doanh nghip Vit Nam làm vi các nước, như: Pháp, M, Đc thì li nhun còn cao, ch vi khách hàng đến t: Trung Quc, Malaisia, Hng Kông thì hu như ch là khâu trung gian cho khách ngoi quc, h nhn 10 USD thì ch mua ca doanh nghip Vit Nam 2 - 3 USD thôi”./.