Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; tiếp theo Công văn số 797/LĐTBXH-bảo hiểm xã hội ngày 9/3/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, ngày 04/5/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 1511/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người sử dụng lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất nhưng không quá 12 tháng

Theo đó, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp: tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi: (1) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; (2) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); (3) Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01/ 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng hướng dẫn cách tính số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm: Lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị, nhưng không quá 12 tháng. Thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định căn cứ theo văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ rõ, trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Khi nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm theo dõi, thống kê việc giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Định kỳ 3 ngày làm việc và trước ngày 20 hàng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có khoảng 1,5-3 triệu người và 150.000-200.000 doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền dừng đóng và miễn lãi đóng khoảng từ 25.000-49.000 tỷ đồng.