2016, s doanh nghip bt đng sn mi tăng 83,9%

Theo thng kê ca Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư, kinh doanh bt đng sn là ngành có nhiu doanh nghip thành lp mi nht là 3.126 doanh nghip, chiếm 2,84% tng s doanh nghip đăng ký thành lp mi ca c nước, tăng 83,9% so vi năm 2015.

Điu này cũng hoàn toàn trùng khp vi nhng tín hiu tích cc ca th trường bt đng sn năm 2016. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thì tồn kho bt đng sn gim t 73,2 nghìn t đng (01/2015) đã giảm xung còn 33,6 nghìn t đng (09/2016); tín dng bt đng sn có xu hướng tăng mnh; các da án bt đng sn đã phân tích, đu tư mang tính chuyên nghip hơn da vào mi quan h cung – cu trên th trường; các phân khúc bt đng sn, như: cơ s bán l, nhà , du lch ngh dưỡng đang phát trin mnh...

Năm 2016, cả nước có 3.126 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới

Theo đó, s tăng trưởng ca th trường bt đng sn, cùng vi li nhun tt ca hàng lot các ông ln đa c là đng lc khiến các doanh nghip bt đng sn "mc lên như nm".

Ngày 30/12/2016, th trường chng khoán cũng ghi nhn top 10 người giàu nht sàn chng khoán Vit Nam năm 2016. Trong đó, người giàu hot đng trong lĩnh vc bt đng sn chiếm mt na danh sách này, vi tng tài sn đt 80.122 t đng, chiếm hơn 80% tng tài sn top 10.

Nhng t phú bt đng sn được nhc đến trong top nêu trên là Trnh Văn Quyết, Ch tch Hi đng Qun tr Tp đoàn FLC, Phm Nht Vượng, Ch tch Tp đoàn Vingroup, Bùi Thành Nhơn, Ch tch Hi đng Qun tr Tp đoàn Novaland…

Mt trong nhng đim sáng ca bc tranh doanh nghip bt đng sn trong năm 2016, theo ông Lê Hoàng Châu, Ch tch Hip hi Bt đng sn TP. H Chí Minh (HoREA) là các doanh nghip bt đng sn Vit Nam đang thng lĩnh và dn dt th trường bt đng sn. Ngay c th trường mua bán sáp nhp doanh nghip, chuyn nhượng d án (M&A) lâu nay vn là thế mnh ca doanh nghip ngoi, thì dự báo, sang năm 2017 cũng sẽ ch là sân chơi riêng ca doanh nghip ni.

Như vy, doanh nghip bt đng sn đã cho thy sc sng mnh m khi vượt qua được cuc khng hong trước đây. H đã t cu mình thông qua hot đng tái cu trúc doanh nghip, tái cơ cu đu tư, cơ cu li sn phm phù hp nhu cu và sc mua ca th trường.

Song, vn còn mt s lo ngi

Mc dù có nhiu chuyn biến tích cc trong năm 2016, tuy nhiên, không phải vì thế mà có ít lo ngi v sc khe ca các doanh nghip bt đng sn.

Chuyên gia kinh tế Phm Chi Lan đánh giá, 2 yếu t quan trng đi vi các doanh nghip bt đng sn là đt đai và tín dng. Tuy nhiên, 2 yếu t này li do Nhà nước kim soát, nên nhng doanh nghip nào có quan h mt thiết vi chính quyn, thì rt d nm được quy hoch, biết nơi phân b và chp ly cơ hi mua đt vi giá r đ ri bán ra vi giá cao. Chính vì vy, s giàu có ca nhiu doanh nghip bt đng sn thc s cũng không hn là tài kinh doanh, mà là nh mi quan h.

Do đó, bà Lan kiến ngh, Chính ph nên có nhng chính sách công bng và minh bch đ tránh tình trng doanh nghip nào có quan h tt vi chính quyn thì tiếp cn được ngun lc, còn các doanh nghip khác mun tiếp cn thì cc kỳ khó khăn.

Mt lo ngi khác cũng được PGS. TS. Trn Kim Chung, Phó Vin trưởng Vin Nghiên cu Qun lý kinh tế Trung ương đưa ra ti bui giai lưu trc tuyến “Th trường bt đng sn Vit Nam 2017: Xu hướng và d báo” ngày 24/11/2016, đó là s phát trin ca doanh nghip bt đng sn vn đang ph thuc vào ngun vn ngân hàng, chiếm trên dưới 70%. Điu này dn đến 3 ri ro cho doanh nghip bt đng sn là: ri ro lãi sut, ri ro v hn mc tín dng, ri ro v năng lc ca bn thân khách hàng.

Cần sự phát triển bền vững

Đ to lp dòng vn bn vng cho doanh nghip bt đng sn, PGS, TS. Trn Kim Chung cho rng cn tài chính hoá ngun vn bng cách “to ra các qu đu tư, đc bit là qu đu tư tín thác, hai là h thng tái thế chp, th ba là ngân hàng tiết kim tương h, th tư là các qu bo him, qu tiết kim hưu trí, các công c tài chính khác.

Còn Ch tch HoREA thì cho rằng, các vướng mc mà các doanh nghip bt đng sn đang mong mun được tháo g ch yếu là ci cách th tc hành chính, bi các th tc này quá nhiêu khê, dn đến tình trng nhũng nhiu ca cán b công chc.

“Gn như doanh nghip phi mt đến 50% qu thi gian và năng lượng ch đ phc v các th tc hành chính”, ông Châu nói.

Đ phát trin bn vng, HoREA cũng khuyến ngh các doanh nghip cn cơ cu li đu tư, chuyn hướng mnh vào phân khúc nhà va túi tin. Đng thi cn quan tâm phát trin c nhà cho thuê giá r đ phc v nhu cu ca người có thu nhp trung bình, thu nhp thp đô th, và người nhp cư./.