Theo Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư, tháng 07/2016, s doanh nghip được thành lp mi là 9.621 doanh nghip vi s vn đăng ký là 69.196 t đng, gim 1,4% v s doanh nghip và gim 11,6% v s vn đăng ký so vi tháng 6/2016. T trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong tháng 7 đt 7,2 t đng, gim 10,3% so vi tháng trước.

Tuy nhiên, nếu tính chung 7 tháng đu năm, thì s doanh nghip thành lp mi và s vn đăng ký vn tăng so vi cùng kỳ năm 2015. C th: c nước có thêm 64.122 doanh nghip thành lp mi vi s vn đăng ký là 496.958 t đng, tăng 23,3% v s doanh nghip và tăng 54,7% v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghip tăng 22,7%; vn tăng 22,4%).

Tng s vn đăng ký b sung vào nn kinh tế trong 7 tháng đu năm 2016 là 1.391.880 t đng, bao gm: tng s vn đăng ký ca doanh nghip đăng ký thành lp mi là 496.958 t đng và tng s vn đăng ký tăng thêm ca các doanh nghip thay đi tăng vn là 894.922 t đng.

T trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong 7 tháng đu năm 2016 đt 7,7 t đng, tăng 25,4% so vi cùng kỳ năm 2015. S lao đng đăng ký ca các doanh nghip thành lp mi trong 7 tháng đu năm 2016 là 744,3 nghìn lao đng, tăng 0,13% so vi cùng kỳ năm trước.

Theo vùng lãnh th, s doanh nghip đăng ký thành lp mi trong 7 tháng đu năm 2016 ca các vùng đu tăng. Đin hình như: vùng Bc Trung B và duyên hi min Trung có 8.958 doanh nghip vi t l tăng nhiu nht là 30,6%; tiếp đến là Đng bng sông Hng có 19.321 doanh nghip, tăng 25,5%; Trung du và min núi phía Bc có 2.449 doanh nghip, tăng 22,1%; Đông Nam B có 27.321 doanh nghip, tăng 21,7%...(Biu đ 1).

Biu đ 1: Tình hình doanh nghip đăng ký thành lp mi theo vùng lãnh th

Theo lĩnh vc hot đng, 7 tháng đu năm 2016, hu hết các ngành, lĩnh vc hot đng có xu hướng tăng v t l doanh nghip thành lp mi so vi cùng kỳ năm 2015, như: Kinh doanh bt đng sn đăng ký; Y tế và hot đng tr giúp xã hi; Hot đng dch v khác; Giáo dc và đào to; Khoa hc, công ngh; dch v tư vn, thiết kế; qung cáo và chuyên môn khác... Ngược li, duy nht lĩnh vc Ngh thut, vui chơi và gii trí là có s doanh nghip thành lp mi là 806 doanh nghip, gim 31,2% (Biu đ 2).

Biu đ 2: Tình hình doanh nghip đăng ký thành lp mi theo lĩnh vc hot đng

Nếu xét trên ch tiêu vn đăng ký, thì mt s ngành có t l vn đăng ký tăng đt biến so vi cùng kỳ năm 2015, bao gm: Kinh doanh bt đng sn đăng ký 120.297 t đng, tăng 301,8%; Khai khoáng đăng ký 19.775, tăng 264,0%; Thông tin và truyn thông đăng ký 16.530 t đng, tăng 207,1%; Khoa hc, công ngh; dch v tư vn, thiết kế; qung cáo và chuyên môn khác đăng ký 30.884 t đng, tăng 145,5%; Sn xut phân phi đin, nước, ga đăng ký 22.046 t đng, tăng 131,1%; Công nghip chế biến, chế to đăng ký 68.020 t đng, tăng 127,0%;...

Ngược li vi các ngành trên, nhng ngành còn li đu có s vn đăng ký gim so vi năm trước. C th: Xây dng đăng ký 70.156 t đng, gim 14,5%; Bán buôn; bán l; sa cha ô tô, xe máy đăng ký 70.283 doanh nghip, gim 9,3%; Ngh thut, vui chơi và gii trí đăng ký 3.131 t đng, gim 6,8%; Vn ti kho bãi đăng ký 19.958, gim 6,0%; Dch v vic làm; du lch; cho thuê máy móc, thiết b, đ dùng và các dch v h tr khác đăng ký 10.753 t đng, gim 2,2%.

V s doanh nghip quay tr li hot đng trong 7 tháng đu năm 2016 là 16.706 doanh nghip, tăng 67,5% so vi cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Đng bng sông Cu Long Long có s doanh nghip quay tr li hot đng cao nht là 1.809 doanh nghip, tăng 104,6%; tiếp đó là vùng Đông Nam B vi 6.678, tăng 80,9%; Đng bng sông Hng vi 4.463 doanh nghip, tăng 56,5%; Bc Trung B và duyên hi min Trung là 2.471 doanh nghip, tăng 56,2%... Đây là con s hết sc khích l, cho thy nim tin ca cng đng vào môi trường kinh doanh tiếp tc được cng c.

Tuy nhiên, trong bc tranh doanh nghip 7 tháng đu năm cũng cho thy nhng mng ti đáng chú ý, đó là s doanh nghip gii th, tm ngng kinh doanh cũng có xu hướng tăng so vi cùng kỳ năm 2015.

C th: trong 7 tháng, s doanh nghip tm ngng kinh doanh có thi thi hn ca c nước là 13.656 doanh nghip, tăng 35,8%; s doanh nghip tm ngng hot đng không đăng ký hoc ch gii th ca c nước là 22.550 doanh nghip, tăng 1,1%; s doanh nghip hoàn tt th tc gii th là 6.422 doanh nghip, tăng 17,7% so vi cùng kỳ năm trước.

Đi vi các doanh nghip gii th, thng kê ti Bng cho thy, phn ln là nhng doanh nghip có quy mô vn đăng ký nh dưới 10 t đng là 5.987 doanh nghip, chiếm t l 93,2% trên tng s doanh nghip gii th ca c nước, tăng 17,5% so vi cùng kỳ năm 2015.

Bng: S doanh nghip gii th theo quy mô vn

Theo vùng, lãnh th, trong 7 tháng đu năm 2016, s doanh nghip gii th ti mt s vùng cũng tăng so vi cùng kỳ năm 2015, như: vùng Đông Nam B; Đng bng sông Hng và Tây Nguyên...

Phân theo lĩnh vc hot đng, trong 7 tháng đu năm 2016 mt s ngành, lĩnh vc có s doanh nghip gii th gim so vi cùng kỳ năm trước, bao gm: Thông tin và truyn thông có 245 doanh nghip, gim 18,1%; Kinh doanh bt đng sn có 67 doanh nghip, gim 5,6%; Xây dng có 624 doanh nghip, gim 4,4%. Các ngành còn li đu có s doanh nghip gia nhp th trường tăng so vi cùng kỳ./.