Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2020.

Theo đó, 6 khu công nghiệp bị thu hồi và đưa ra khỏi quy hoạch là: Bình Phước – Đài Loan (481ha); Tân Khai I (63ha); Tân Khai (45ha); Thanh Bình (92ha); Đồng Soài IV (92ha); Đại An-Sài Gòn (285ha).

Như vậy, tổng diện tích bị thu hồi là 1.063 ha.

Cùng với việc đưa ra 6 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch, Thủ tướng cũng đồng ý cho phép điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Bắc Đông Phú từ 200 ha xuống 190 ha.

Tương tự, giảm diện tích Khu công nghiệp Tân Khai II từ 300ha xuống 160 ha.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý cho phép điều chỉnh sáp nhập Khu công nghiệp Sài Gòn - Becamex vào Khu công nghiệp Sài Gòn- Bình Phước với tổng diện tích là 2.450ha.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho phép bổ sung Khu công nghiệp Minh Hưng-Sikico với quy mô diện tích 655 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, toàn tỉnh hiện có trên 4.200 doanh nghiệp, 12 khu công nghiệp, 30 cụm công nghiệp. Như vậy, sau khi điều chỉnh, Tỉnh sẽ có 7 khu công nghiệp./.