Ngày 04/10 ti Trung tâm hi ngh Quc gia, Hà Ni, Trung ương Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh, Trung ương Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam, Trung ương Hi Doanh nhân tr Vit Nam đã t chc L trao gii Sao Vàng Đt Vit 2015.

Phát biu ti l trao gii, Phó Th tướng ghi nhn thành tích và chúc mng các doanh nghip được trao tng Gii thưởng Sao Vàng đt Vit ln này. Gii thưởng đã đ cao tinh thn dám nghĩ, dám làm ca các doanh nhân tr, đng thi là đng lc khích l các doanh nghip vươn nhng thương hiu Vit vươn ra thế gii. Nhng thành tu ca nn kinh tế trong thi gian qua có s đóng góp ca cng đng doanh nghip nói chung và doanh nhân tr nói riêng, đóng góp vào s phát trin ca đt nước, cũng như to s môi trường công bng trong kinh doanh.

Phó Th tướng Nguyn Xuân Phúc đ ngh, các doanh nghip cn nâng cao năng lc cnh tranh, đi mi công ngh, nâng cao năng sut lao đng, đi mi sáng to đ vng vàng trong môi trường cnh tranh, tn dng các li thế t vic hi nhp kinh tế quc tế mang li.

Là mt trong s rt ít các doanh nghip bt đng sn có mt ti Top 100 Sao Vàng Đt Vit 2015 và Top 10 doanh nghip trách nhim xã hi, trao đi vi báo gii bên l l trao gii, bà Hương Trn Kiu Dung, Tng Giám đc Tp đoàn FLC cho biết: “Gii thưởng Sao Vàng Đt Vit 2015 là mt s ghi nhn, vinh danh nhng n lc, cng hiến ca chúng tôi trong sut thi gian qua”.

Bà Dung cho biết thêm, Gii thưởng cũng là nim đng viên, khích l đ Tp đoàn tiếp tc n lc phn đu nhiu hơn na, đưa Tp đoàn ngày mt phát trin vng mnh, đáp li kỳ vng ca c đông Tp đoàn nói riêng và cng đng nói chung.

Nói v trách nhim xã hi ca doanh nghip, bà Dung chia s: “Ban lãnh đo FLC luôn tâm nim, mi bước phát trin ca Tp đoàn cn và nên gn lin vi trách nhim xã hi, coi đó là mt trong nhng yếu t quan trng đ doanh nghip phát trin bn vng. Hơn thế na, là mt doanh nghip đi chúng, FLC ý thc rt rõ mi quan h mt thiết gia doanh nghip và cng đng”.

Hàng năm, FLC rt tích cc tham gia các hot đng cng đng thiết thc, như: cu tr đng bào lũ lt, chung tay vì người nghèo, ng h cnh sát bin, tài tr Gii golf “Vì tr em Vit Nam”… Bên cnh đó, thông qua vic t chc gii FLC Golf Challenge thường niên, FLC đã có nhiu năm quyên góp ng h các mái m tình thương, góp phn đng viên các trường hp có hoàn cnh khó khăn vươn lên trong cuc sng. /.

Sao vàng Đt Vit được biết đến là mt gii thưởng có uy tín xã hi cao, là nim t hào ca các thương hiu - sn phm Vit Nam. Năm nay, 200 doanh nghip được trao Gii thưởng Sao Vàng Đt Vit đã to ra doanh thu trên 839 nghìn t đng, np ngân sách trên 91 nghìn t đng và to vic làm cho trên 252 nghìn lao đng.