Tính chung 8 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 73.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 58,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 29,2%; vốn tăng 29,9%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2016 là 1.592.534 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 567.926 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.024.608 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 là 857,2 nghìn lao động, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo vùng lãnh thổ, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 đều tăng ở tất cả các vùng, trong đó, Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có tỷ lệ tăng nhiều nhất (Biểu đồ 1).

Theo lĩnh vực hoạt động, một số ngành có tỷ lệ tăng cao, như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.904 doanh nghiệp, tăng 101,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 348 doanh nghiệp, tăng 74,0%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 697 doanh nghiệp, tăng 46,7%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.724 doanh nghiệp, tăng 41,9%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 724 doanh nghiệp, tăng 24,6%... Duy nhất, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp thành lập mới là 906 doanh nghiệp, giảm 34,0%.

Bên cạnh đó, trong 8 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố. (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 3,7%).

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong 8 tháng đầu năm 2016 có 14.924 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước và có 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,0% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ giảm 9,3% (Bảng 1).

Về số doanh nghiệp giải thể, trong 8 tháng đầu năm 2016 có 7.479 doanh nghiệp, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp giải thể giảm 1,2%).

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 8 tháng đầu năm 2016, có một số ngành có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ, như: Khai khoáng, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội... Ngược lại các ngành còn lại có số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thông tin và truyền thông (Biểu đồ 2)./.