Công điện nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg, ngày 16/8/2021; Bộ trưởng Bộ Giảo thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giảo thông vận tải, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

Nghiêm túc quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg: thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kịp thời tham mưu đề xuất Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền.

Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021
Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là với kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã đề ra trong Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Công điện số 1082/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-BGTVT, ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giảo thông vận tải. Trong đó lưu ý một số nội dung:

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan tham mưu liên quan.

Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giảo thông vận tải thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng là Tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm là Tổ phó; thành viên là Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ; cơ quan thường trực là Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổ công tác xây dựng đề cương công tác chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và triển khai ngay nhiệm vụ sau khi được thành lập.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Nghị quyết số 63/2021/NQ-CP, đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao từ đầu năm sẽ phải điều chuyển vốn cho các bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách./.

Giải ngân đầu tư công chưa đạt 37% kế hoạch, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ năm 2021 Bộ GTVT phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021 trước ngày 31/01/2022 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện nguyên tắc “ba không” Bộ Giao thông vận tải điều chuyển nhiều nhà thầu do chậm tiến độ