Cũng trong tháng 11, số doanh nghiệp thành lập mới của của nước là 9.918 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 87.062 tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn đăng ký so với tháng 10/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11 đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 11,1% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2016, cả nước có thêm 101.683 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 797.686 tỷ đồng, tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2016 là 2.261.619 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 797.686 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.463.933 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng năm 2016 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.157,2 nghìn lao động, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo vùng lãnh thổ, tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 13.768 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 21,5%; tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng có 30.808 doanh nghiệp, tăng 18,7%; Đông Nam Bộ có 43.577 doanh nghiệp, tăng 16,3%; Trung du và miền núi phía Bắc có 3.853 doanh nghiệp, tăng 14,0%; Tây Nguyên có 2.437 doanh nghiệp, tăng 13,2% và Đồng bằng sông Cửu Long có 7.240 doanh nghiệp, tăng 10,2%.

Theo lĩnh vực hoạt động, chỉ có ở 02 ngành nghề có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2015, đó là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Trong 11 tháng năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 533,3 nghìn lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 212 nghìn lao động; Xây dựng là 107,6 nghìn lao động; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác với 51,3 nghìn lao động...

Một tín hiệu tích cực khác trong bức tranh doanh nghiệp 11 tháng năm 2016, đó là cả nước có 24.560 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2015. Có thể thấy, với khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi và cơ hội phát triển mới.

Cũng theo thống kê, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm trước, như: Giáo dục và đào tạo có 418 doanh nghiêp, tăng 52,0%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 251 doanh nghiệp, tăng 44,3%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.340 doanh nghiệp, tăng 41,8%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 1.290 doanh nghiệp, tăng 36,8%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 9.242 doanh nghiệp, tăng 35,3%... riêng lĩnh vực Hoạt động dịch vụ khác giảm 3,9% với 347 doanh nghiệp.

Về tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong 11 tháng đầu năm 2016, cả nước có 18.901 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh; và 35.145 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê theo quy mô vốn tại Bảng 1 cho thấy, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ, giảm 26,7%.

Bảng1: Số doanh nghiệp tạm ngừng theo quy mô vốn (Đơn vị: DN)

Về tình hình doanh nghiệp giải thể, phá sản, trong 11 tháng năm 2016, cả nước có 10.468 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Thống kê cũng cho thấy, phần lớn doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng (Bảng 2).

Bảng 2: Số doanh nghiệp giải thể theo quy mô vốn (Đơn vị: DN)

Theo vùng lãnh thổ, tình hình doanh nghiệp đăng ký giải thể trong 11 tháng năm 2016 tăng tại một số vùng trong cả nước so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: vùng Đông Nam Bộ có 4.491 doanh nghiệp, tăng 54,9%; Đồng bằng Sông Hồng có 2.107 doanh nghiệp, tăng 26,7%; Tây Nguyên có 325 doanh nghiệp, tăng 14,8% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 1.511 doanh nghiệp, tăng 10,4%.

Ở chiều ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long có 1.517 doanh nghiệp, giảm 10,5% và Trung du và miền núi phía Bắc có 517 doanh nghiệp, giảm 7,5%.

Phân theo lĩnh vực hoạt động, trong 11 tháng năm 2016, ngành Thông tin và truyền thông có số doanh nghiệp giải thể giảm 13,9% với 373 doanh nghiệp. Trong khi đó, ngành Khai khoáng có lượng doanh nghiệp giải thể không thay đổi so với cùng kỳ năm 2015.

Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh bất động sản... (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2: Số doanh nghiệp giải thể theo lĩnh vực hoạt động (Đơn vị: DN)