Mc tiêu ca Hc vin Ph n Vit Nam là đào to các thế h c nhân có hiu biết sâu sc v kiến thc chuyên môn, nghip v; có k năng làm vic đc lp, tư duy sáng to; có k năng hp tác, làm vic nhóm; s dng thành tho tiếng Anh và tin hc văn phòng; có thái đ công bng và không phân bit đi x trên cơ s gii; có tác phong chuyên nghip, nhit tình và có trách nhim vi công vic; được rèn luyn và có sc khe tt; có đo đc ngh nghip thích ng vi môi trường công vic trong nước và quc tế sau khi tt nghip. Phn đu đến năm 2020 và tm nhìn 2030, Hc vin s tr thành cơ s giáo dc đi hc “đnh hướng ng dng” và đt được các tiêu chun quc gia quy đnh đi vi cơ s giáo dc đi hc; trong đó có mt s ngành (gii và phát trin, công tác xã hi, lut, qun tr kinh doanh) đt đng cp khu vc ASEAN v đào to và nghiên cu khoa hc; tr thành mt trung tâm có uy tín Vit Nam trong vic bi dưỡng cán b Hi, cán b n và cán b làm công tác ph n trong h thng chính tr.

Theo đó, được s đng ý ca B Giáo dc và Đào to, t năm 2013 đến nay, Hc vin đã và đang đào to bc đi hc h chính quy 04 ngành đáp ng nhu cu đào to ngun nhân lc cht lượng cao, có đc thù v bình đng gii, ph n và công bng xã hi: ngành Công tác xã hi; ngành Gii và Phát trin; ngành Lut (có 03 chuyên ngành Pháp lut hành chính, pháp lut kinh tế, pháp lut v Ph n và Bình đng gii), ngành Qun tr kinh doanh (có 04 chuyên ngành Marketing và Thương mi đin t, Tài chính và Đu tư, T chc và Nhân lc, Du lch và Khách sn).

Hc vin xét tuyn sinh viên các ngành hc trên cơ s kết qu thi do B Giáo dc và Đào to t chc theo ch tiêu được giao tng năm hc. Sinh viên có đim trúng tuyn cao được xét hc bng ngay năm hc đu tiên và mt s ưu đãi khác theo thc tế.

Chương trình đào to được thiết kế theo ngành hc, thường xuyên điu chnh đm bo tính cnh tranh, hi nhp và đáp ng tt nhu cu ca xã hi. Trong đó, chun ngoi ng, chun k năng ngh nghip được coi trng và dành nhiu thi lượng hc tp. Hc vin thường xuyên t chc đào to thêm tiếng Anh và các k năng mm cho sinh viên; phn đu sau 4 năm hc s có ít nht 90% sinh viên đt chun đu ra và tt nghip ra trường.

T chc đào to theo h thng tín ch, vic đào to, kim tra và thi hc phn, xét và công nhn tt nghip bng phn mm qun lý đào to, thi…H thng quy chế, quy đnh v dy và hc đy đ; t chc duyt ging, đánh giá môn hc cht ch, phát huy vai trò trung tâm ca sinh viên…

Đ đm bo cht lượng dy và hc, cơ s vt cht được Hc vin trang b hin đi vi trên 30 phòng hc và 03 hi trường trên tng din tích xây dng 6.800 m2, được lp đt đy đ âm thanh, ánh sáng, điu hòa, máy chiếu... Bên cnh đó là 03 phòng Lab vi 110 b máy tính ni mng internet s dng cho vic hc ngoi ng, tin hc và hc trc tuyến.

Sinh viên trong gi hc vi ging viên quc tế

Thư vin có din tích 320 m2 là thư vin m vi 120 ghế ngi, 3.000 đu sách và hơn 16.000 tài liu; hàng chc máy tính ni mng đ tra cu thông tin đin t bng phn mm Ilib; Ký túc xá có 116 phòng điu hòa, bình nóng lnh, v sinh khép kín đáp ng 900 ch cho sinh viên

Ngoài đào to kiến thc chuyên môn, sinh viên Hc vin Ph n Vit Nam còn được tham gia các lp bi dưỡng k năng mm và rèn luyn th cht cho sinh viên vi các môn bóng chuyn, bóng đá, cu lông, erobic, đàn guitar...

Năm 2016 Hc vin Ph n tuyn 600 ch tiêu đi hc chính quy năm hc 2016-2017 trên phm vi c nước theo hình thc xét tuyn, s dng kết qu ca kỳ thi trung hc ph thông quc gia, xét tuyn t cao xung thp cho đến khi tuyn đ ch tiêu, tuân th tiêu chí cht lượng đu vào theo quy đnh ca B Giáo dc và Đào to.

Chiến lược phát trin Hc vin giai đon 2015 - 2020 và tm nhìn đến năm 2030 đã xác đnh đến năm 2020 đào to đi hc, sau đi hc cho khong 3.500 sinh viên 6 chuyên ngành khác nhau; ưu tiên t chc đào to nhng ngành hc phc v mc tiêu bình đng gii và phù hp vi chc năng, nhim v ca Hi liên hip Ph n Vit Nam; đm bo sinh viên sau khi tt nghip đt chun đu ra ngang bng vi các cơ s đào to có uy tín trong nước và ít nht 80% sinh viên có vic làm đúng chuyên ngành đào to sau khi tt nghip mt năm.

Mi thông tin chi tiết xin truy cp ti website: http://hvpnvn.edu.vn/

Thông tin chung v Tuyn sinh xin liên h:

Phòng Đào to:

Đin thoi: (043) 775 1750

Email: tuyensinh@vwa.edu.vn