Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức này vừa có công văn gửi Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính góp ý cho 2 dự thảo: thông tư thay thế Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; thông tư thay thế Thông tư 128/2020/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, là bổ sung quy định về ưu đãi giá dịch vụ với trái phiếu xanh. Theo đó, mức giá với phát hành trái phiếu xanh được giảm 50% so với giá dịch vụ đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký.

Trái phiếu xanh là một công cụ huy động vốn quan trọng cho các dự án đầu tư xanh, mang lại lợi ích về môi trường nên chính sách cần thể hiện ưu đãi trong việc phát hành trái phiếu xanh, như Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường đã quy định. Tuy nhiên, quy định tại dự thảo thông tư dường như chưa thực sự phù hợp với giai đoạn đầu phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam.

Đến nay, tuy khung khổ pháp luật về trái phiếu xanh đã được xây dựng, nhưng do các yếu tố kỹ thuật và năng lực của các bên liên quan, mà trái phiếu doanh nghiệp xanh chưa phát hành trên thực tế tại Việt Nam. Các chi phí phát hành trong khoảng thời gian đầu ở mức cao, sẽ tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp. Do vậy, để hỗ trợ thị trường trái phiếu xanh trong giai đoạn mới hình thành và phát triển, từ ý kiến của các doanh nghiệp, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc miễn giá dịch vụ đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký với trái phiếu xanh trong ít nhất 5 năm kể từ khi Thông tư có hiệu lực…

Nên miễn giá dịch vụ đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký với trái phiếu xanh
Trái phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM phát hành ở Singapore là trái phiếu doanh nghiệp xanh đầu tiên ở Việt Nam

Diễn biến thị trường cho thấy, cả thị trường trái phiếu Chính phủ xanh và trái phiếu doanh nghiệp xanh đều chưa phát triển ở Việt Nam. Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 9 tháng đầu năm nay, thị trường chỉ ghi nhận 1 thương vụ phát hành trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM, nhưng không phải phát hành ở thị trường trong nước. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, với lãi suất 7,375%/năm và thời hạn 5 năm. Đây là công ty chưa đại chúng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế. Đây cũng là trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green bond) đầu tiên của Việt Nam./.