Kết quả phát hành được công bố sau khi doanh nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Cụ thể, trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lần này, NHV đã phát hành hơn 2,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ được hủy bỏ theo nguyên tắc làm tròn đã được quy định. Dự kiến, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển giao cho các cổ đông ngay trong tháng 7/2022.

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường sau đợt phát hành này của NHV là gần 5,5 triệu cổ phiếu. Bên cạnh mục đích trả cổ tức cho cổ đông, việc phát hành cổ phiếu cũng nằm trong kế hoạch nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của NHV trong giai đoạn mới.

NHV phát hành hơn 2,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông
Phương án chi trả cổ tức của NHV đã được Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp nhất trí thông qua vào cuối tháng 4/2022

Phương án chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của NHV, được tổ chức vào cuối tháng 4/2022. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là hơn 25,2 tỷ đồng, tính đến hết năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 của NHV cho thấy, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 5 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn dịch vụ giới thiệu khách hàng. Doanh thu tài chính là hơn 1,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế của NHV lần lượt đạt gần 6,15 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng, tương đương tăng 86% và tăng 122% so với cùng kỳ năm 2020.

Đến hết năm 2021, tổng giá trị tài sản của NHV là hơn 60,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là gần 57,5 tỷ đồng. NHV hiện có vốn điều lệ là 32,236 tỷ đồng.

Trước đó, NHV đã thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu vào ngày 17/06/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/6/2022.

Kết phiên giao dịch ngày 27/06/2022, thị giá cổ phiếu của NHV trên sàn Upcom là 19.600 đồng/cổ phiếu (tăng 15,6% so với đầu tháng 6/2022).

Thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHV xem chi tiết tại https://owa.hnx.vn/ftp//PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20220628/NHV_BC_ket_qua_phat_hanh_Cp_de_tra_Co_tuc_signed.pdf